At forstå REACH

 

REACH er en EU-forordning, der er vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre, samtidig med at den forbedrer den europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne. Den fremmer også alternative metoder til farevurdering af stoffer med henblik på at reducere antallet af dyreforsøg. 

I princippet gælder REACH for alle kemiske stoffer; ikke blot dem, der anvendes i industrielle processer, men også i hverdagen, for eksempel i rengøringsprodukter, maling samt i artikler såsom tøj, møbler og elapparater. Forordningen påvirker derfor de fleste virksomheder i hele EU.

I henhold til REACH bærer virksomhederne bevisbyrden. For at overholde forordningen skal virksomhederne identificere og håndtere de risici, der er forbundet med de stoffer, som de fremstiller og markedsfører i EU. De skal bevise over for ECHA, hvordan stoffet kan anvendes sikkert, og de skal videreformidle risikohåndteringsforanstaltningerne til brugerne.

Hvis risiciene ikke kan håndteres, kan myndighederne begrænse anvendelsen af stoffer på forskellige måder. I det lange løb bør de farligste stoffer blive udskiftet med mindre farlige stoffer.

REACH står for "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier). Forordningen trådte i kraft 1. juni 2007.

Hvordan fungerer REACH?

I REACH fastlægges procedurer til indsamling og vurdering af oplysninger om stoffers egenskaber og farlighed.

Virksomhederne skal registrere deres stoffer, og for at gøre dette skal de samarbejde med andre virksomheder, som er i gang med at registrere det samme stof.

ECHA modtager de enkelte registreringer og foretager en overensstemmelseskontrol deraf, og EU-medlemsstaterne vurderer udvalgte stoffer for at skaffe klarhed over indledende bekymringer i forbindelse med menneskers sundhed eller miljøet. Myndighederne og ECHA's videnskabelige udvalg vurderer, om stoffernes risici kan håndteres.

Myndighederne kan forbyde farlige stoffer, hvis deres risici ikke kan håndteres. De kan også beslutte at begrænse en anvendelse eller kræve en forhåndsgodkendelse deraf.

REACH's påvirkning af virksomheder

REACH påvirker en lang række virksomheder i mange sektorer, selv dem, som ikke tror, at de beskæftiger sig med kemikalier.

Generelt kan man i henhold til REACH have en af disse roller:

Producent: Hvis du fremstiller kemikalier, enten til eget brug eller til andre (selv hvis det er til eksport), har du sikkert nogle vigtige forpligtelser i henhold til REACH.

Importør: Hvis du køber noget uden for EU/EØS-området, har du sandsynligvis nogle forpligtelser i henhold til REACH. De kan være individuelle kemikalier, blandinger til videresalg eller færdige produkter, såsom tøj, møbler eller plastvarer.

Downstream-brugere: De fleste virksomheder bruger kemikalier, somme tider endda uden at vide det, og det er derfor nødvendigt, at du undersøger dine forpligtelser, hvis du eventuelt håndterer kemikalier som led i dine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter. Du kan have visse forpligtelser i henhold til REACH.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)