Skip to Content
Skip to Content

Empfehlung für die Aufnahme in das Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Empfehlung für die Aufnahme in das Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

ECHA vurderer jævnligt stofferne fra kandidatlisten med henblik på, hvilke af dem der skal prioriteres til optagelse på godkendelseslisten. Prioriteringen baseres på oplysninger om de iboende egenskaber, udbredt anvendelse eller store mængder, der er omfattet af kravet om godkendelse. ECHA iværksætter som led i processen en offentlig høring på 90 dage.

Udkastet til henstillingen omfatter blandt andet følgende oplysninger:

  • Solnedgangsdato, efter hvilken det er forbudt at markedsføre og anvende et stof, medmindre der udstedes godkendelse, eller anvendelsen er undtaget fra kravet om godkendelse
  • Seneste dato for modtagelse af ansøgningen, hvis ansøgeren vil fortsætte med at markedsføre eller anvende stoffet efter solnedgangsdatoen
  • Vurderingsperioder for visse anvendelser, hvis det er relevant
  • Eventuelle anvendelser, der er undtaget fra kravet om godkendelse.

Medlemsstatsudvalget udarbejder sin udtalelse om udkastet til henstillingen under hensyntagen til de bemærkninger, der er modtaget under den offentlige høring.

Udvalgets udtalelse og de bemærkninger, der er modtaget under den offentlige høring, hjælper ECHA med at færdiggøre sin henstilling. ECHA's henstilling forelægges for Europa-Kommissionen, som træffer beslutning om optagelse af stoffer på godkendelseslisten.

Undtagelser

Der er visse generelle undtagelser fra kravet om godkendelse. Ud over disse generelle undtagelser kan ECHA foreslå undtagelser for særlige stoffer og anvendelser, hvor der allerede i forvejen gennem specifik EU-lovgivning er fastsat mindstekrav til kontrol med risiciene med henblik på beskyttelse af sundhed eller miljø.

Disse undtagelser er nærmere beskrevet i den henstilling, som ECHA forelægger for Kommissionen.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1