Empfehlung für die Aufnahme in das Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

ECHA prioriterer stofferne på kandidatlisten for at afgøre, hvilke der bør optages på godkendelseslisten (bilag XIV til REACH) og således underkastes godkendelse. ECHA forelægger jævnligt anbefalinger for Europa-Kommissionen, der træffer afgørelse om, hvilke stoffer der skal optages på godkendelseslisten.

Normalt prioriteres stoffer med PBT- eller vPvB-egenskaber, med en vidt udbredt anvendelse eller med anvendelse i store mængder. Der tages imidlertid også hensyn til den lovgivningsmæssige indvirkning af godkendelsen på beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet.

Udkastet til anbefaling omfatter bl.a. følgende oplysninger:

  • Solnedgangsdatoen, fra hvilken markedsføringen og anvendelsen af stoffet forbydes, medmindre der er udstedt en godkendelse, eller anvendelsen er undtaget godkendelseskravet
  • Ansøgningsfrist, inden hvilken ansøgningerne skal være modtaget, hvis ansøgeren ønsker at fortsætte med at markedsføre eller anvende stoffet efter solnedgangsdatoen
  • Frister for fornyet vurdering af bestemte anvendelser, hvis dette er relevant
  • Eventuelle anvendelser undtaget fra godkendelseskravet.

Kommentarer til udkastet til anbefaling skal fremsendes senest tre måneder efter datoen for offentliggørelsen.

Medlemsstatsudvalget udarbejder sin udtalelse om udkastet til anbefaling under hensyntagen til de modtagne kommentarer.

ECHA udarbejder sin endelige anbefaling på baggrund af udvalgets udtalelse og de indkomne kommentarer under den offentlige høring og forelægger den for Europa-Kommissionen, som træffer afgørelse om, hvilke stoffer der skal optages på godkendelseslisten.

Undtagelser

Der er en række generiske undtagelser fra godkendelseskravet. Ud over disse generiske undtagelser kan ECHA foreslå et stof og anvende særlige undtagelser, hvis anden fællesskabslovgivning opfylder minimumskravene til tilstrækkelig kontrol af risiciene og til beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet. Disse undtagelser opføres på en liste på grundlag af den anbefaling, som ECHA forelægger for Europa-Kommissionen.