Den løbende handlingsplan for Fællesskabet

I den rullende fællesskabshandlingsplan (CoRAP) anføres de stoffer, som skal vurderes gennem en periode på tre år. Efter det første år ajourføres planen med stoffer til vurdering i det efterfølgende år samt eventuelle revisioner af de stoffer, som indgik i det andet og tredje år af den oprindelige plan.

Stoffer, som skal underkastes øjeblikkelig vurdering, er opført i det første år af planen. En medlemsstat kan dog til enhver tid meddele, at den har oplysninger, som peger på, at stoffet bør prioriteres til vurdering, selv om det ikke indgår i CoRAP-listen. I disse tilfælde kan CoRAP ændres, således at dette stof tilføjes før den årlige ajourføring.

Udvælgelseskriterier

ECHA og medlemsstaterne udarbejder risikobaserede kriterier for udvælgelsen af stoffer til CoRAP.

Udvælgelseskriterierne omfatter fareoplysninger, eksponeringsoplysninger og mængde, herunder den samlede mængde af det samme stof fra flere registreringer. De fare- og eksponeringsrelaterede kriterier anvendes ikke uafhængigt, men i kombination, så de medfører en risikobaseret fremgangsmåde. Et farligt stof med kontrolleret eksponering kan f.eks. have lavere prioritering end et mindre farligt stof med større eksponering.

Medlemsstaterne bidrager til udviklingen af CoRAP ved at foreslå stoffer, som skal medtages. De kan anvende de samme risikobaserede kriterier som dem, der er aftalt med ECHA, eller i nogle tilfælde anføre andre risikobaserede årsager til betænkelighed baseret på nationale prioriteringer.

Kriterierne revideres med mellemrum på grundlag af de opnåede erfaringer og ændringer af prioriteringerne.

Ikke alle stoffer, som opfylder kriterierne, vil blive opført på CoRAP-listen til vurdering. Medlemsstaterne og ECHA tager stilling til, om en anmodning om yderligere oplysninger efter afslutningen af vurderingsprocessen vil bidrage til at afhjælpe den oprindelige betænkelighed ved et stof. Medlemsstaternes interesser og kapacitet kan også påvirke opførelsen af et stof på CoRAP-listen.

Oprettelse af CoRAP

På grundlag af de opstillede risikobaserede kriterier identificerer ECHA og medlemsstaterne en række stoffer, som kan medtages i CoRAP. Medlemsstaterne tilkendegiver deres interesse i at vurdere et bestemt stof, så ECHA kan udarbejde et udkast til CoRAP med navnene på stofferne og de foreløbige vurderingsår.

Den endelige CoRAP vedtages efter høring af medlemsstaterne og på grundlag af en udtalelse fra ECHA's Medlemsstatsudvalg. Efter at udkastet til CoRAP er offentliggjort, kan der tilføjes eller fjernes stoffer, før ECHA vedtager den endelige CoRAP. I den endelige CoRAP anføres de oprindelige betænkeligheder ved stofferne, og de medlemsstater, som skal foretage vurderingen, udpeges.

 

ECHA vedtog i 2012 den første CoRAP for perioden 2012-2014. ECHA forelægger hvert år medlemsstaterne et udkast til ajourføring af CoRAP. 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)