Anmeldelse af stoffer i artikler

Producenter og importører skal underrette ECHA om stoffer, der er opført på kandidatlisten, og som findes i deres artikler, hvis begge nedenstående betingelser er opfyldt:

  • stoffet findes i de relevante artikler i en koncentration over 0,1 vægtprocent.
  • stoffet findes i disse relevante artikler i mængder på over en ton pr. år.

Virksomhederne skal indsende anmeldelsen senest seks måneder fra opførelsen af stoffet på kandidatlisten.

Undtagelser

Der er to tilfælde, hvor en underretning ikke er påkrævet.

  • Producenten eller importøren af en artikel kan udelukke, at mennesker og miljø udsættes for stoffet under normale eller med rimelighed forventede betingelser for anvendelse af artiklen, inklusive bortskaffelse af denne. I disse tilfælde skal producenterne og importørerne give egnede instruktioner til modtageren af artiklen.
  • Stoffet er allerede blevet registreret af en fabrikant eller importør i EU til den pågældende anvendelse.

Henvisning til retsforskrift

Artikel 7, stk. 2 (i REACH-forordningen)