Statistikker om downstreambrugere omfattet af udstedte godkendelser

Ansøgninger om godkendelse kan omfatte ansøgerens anvendelser af et bestemt stof, anvendelser længere nede i forsyningskæden eller begge dele.

Downstream-brugere, der er omfattet af en tilladelse, som er tildelt en aktør længere oppe i forsyningskæden, skal underrette ECHA om deres anvendelse. Dette krav er baseret på artikel 66 i REACH.

ECHA fører en fortegnelse over downstreambruger-anmeldelserne og deler den med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

Grafen nedenfor giver et overblik over alle downstream-brugeranmeldelser, der er modtaget til dato. For fuldstændighedens skyld fremlægges også de tildelte godkendelser for de respektive stoffer. ECHA ajourfører oplysningerne hvert kvartal.

Flere detaljer om den geografiske fordeling af anvendelser findes under ”Kort og grafer”.

Oplysninger fra de enkelte anmeldelser er fremlagt under ”Fortegnelse over anmeldelser”.

Oplysningerne er baseret på anmeldelser modtaget fra brugerne. Der kan derfor forekomme unøjagtigheder. Yderligere oplysninger findes i ECHA’s juridiske meddelelse.

Baggrund

Tilladelser til brug af SVHC-stoffer kan gives, hvis en ansøger kan godtgøre, at risikoen ved brugen af stoffet er tilstrækkeligt kontrolleret, eller at de samfundsøkonomiske fordele opvejer risiciene, og at der ikke findes egnede alternativer. Alle godkendelser er underlagt en frist for fornyet gennemgang. Godkendelsesprocessen har til formål at sikre, at særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer) gradvis erstattes af mindre farlige stoffer eller teknologier, når der er teknisk og økonomisk mulige alternativer til rådighed. For flere oplysninger om godkendelsesprocessen skal du følge linkene på denne side.

For flere oplysninger om den offentlige version af anmeldelsesfortegnelsen og dens formål henvises til ”Oplysninger fra downstream-brugeranmeldelser offentliggjort af ECHA”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2019 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 15 6 21
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Lead sulfochromate yellow 176 4 180
Lead chromate molybdate sulphate red 158 4 162
Trichloroethylene (TCE) 231 20 251
Chromium trioxide 7 56 63
1,2-dichloroethane 1 22 23
Sodium chromate 1 2 3
Potassium chromate 1 2 3
Total 599 120 719
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June

[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
    [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Lead chromate molybdate sulphate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
[PDF]
Sodium chromate

 


 


 


June
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 


June
[PDF]

 

Antallet af downstream-brugeranmeldelser beregnes som følger:

  • Hver anvendelse pr. sted beregnes som en separat anmeldelse, og det samlede antal aktive anmeldelser (anvendelser) rapporteres. Hvis der er fire anvendelser af et stof på ét sted og tre (samme eller forskellige) anvendelser på et andet sted, beregnes dette altså som syv anmeldelser.
  • Hvis ECHA efterfølgende modtager en ajourføring af en anmeldelse, der viser, at stoffet ikke længere anvendes på et sted (anvendelsen ophørt eller substitueret), vil antallet af anvendelser på dette sted blive trukket fra det nuværende samlede antal anmeldelser.
  • Anvendelser, for hvilke godkendelsesperioden er udløbet, uden at der er indsendt nogen rapport om fornyet vurdering, trækkes fra antallet (dette gælder også godkendelsesindehaveres anvendelser).

Bemærk: Statistikker udgivet før juni 2018 var behæftet med visse unøjagtigheder på grund af en fejl i beregningsalgoritmen. Fra juni 2018 er fejlene i den foregående periode blevet korrigeret med tilbagevirkende kraft for alle data. Korrektionen har primært haft betydning for beregningerne for stoffet HBCDD og i mindre grad for andre stoffer.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)