Nanomaterialer

Nanomaterialer er kemiske stoffer og materialer med partikelstørrelse mellem 1 og 100 nanometer (nm) i mindst én dimension.

Som følge af nanomaterialers større specifikke overfladeareal pr. rumfangsenhed kan de have andre egenskaber end samme materiale uden nanoskalaegenskaber. Nanomaterialer kan derfor have andre fysisk-kemiske egenskaber end bulkstoffet eller større partikler.

Nanoteknologien udvikler sig hastigt. I Europa markedsføres der allerede et stort antal produkter, som indeholder nanomaterialer (f.eks. batterier, overfladebehandling, antibakteriel beklædning, kosmetik og fødevarer). Nanomaterialer kan trods deres tekniske og kommercielle potentiale udgøre en risici for miljøet og rejse sundheds- og sikkerhedsproblemer for mennesker og dyr.

 

 

REACH og CLP stiller ikke udtrykkelige krav til nanomaterialer, men nanomaterialer opfylder forordningernes definition af et stof og er derfor omfattet af bestemmelserne. I 2011 udsendte Europa-Kommissionen en specifik anbefaling om definitionen af et nanomateriale. Denne anbefaling bør følges i forbindelse med forskellige europæiske forordninger, herunder REACH og CLP.

Brug af nanomaterialer har klare praktiske og kommercielle perspektiver, men den stærkt stigende anvendelse af dem rejser spørgsmål om deres potentielle sundheds- og miljøvirkninger. Der er behov for at vurdere og håndtere de potentielle risici ved disse nye materialeformer på passende måde. Dette frembyder nye udfordringer for regulerende myndigheder såsom Kommissionen og ECHA foruden alle andre involverede parter, uanset at det i henhold til REACH er producenter, importører og downstreambrugere, der skal sørge for sikker brug af hvert stof (uanset dets form). 

ECHA indgår i nært samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder, Europa-Kommissionen, interessenter og internationale organisationer, som f.eks. Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

ECHA's aktiviteter vedrørende nanomaterialer i henhold til REACH og CLP

Eftersom REACH og CLP omfatter nanomaterialer, skal ECHA være i stand til at varetage sine opgaver ved de forskellige REACH-processer (f.eks. registrering, vurdering, godkendelse og begrænsninger) og CLP-processer (f.eks. klassificering og mærkning) for nanoformer såvel som for enhver anden form af et stof og har brug for tilstrækkelig faglig og teknisk kapacitet til at udføre sit hverv.

Med dette for øje har ECHA siden 2011 gradvis øget sine aktiviteter på dette område med fokus på:

  • intern og ekstern kapacitetsopbygning
  • deling af erfaringer og opnåelse af konsensus mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og medlemmerne af Medlemsstatsudvalget og Udvalget for Risikovurdering om sikkerhedsmæssige oplysninger om nanomaterialer i REACH-registreringsdossierer
  • feedback og rådgivning til registranter, der vil registrere nanomaterialer til næste registreringsfrist 
  • aktiv deltagelse i igangværende internationale regulatoriske aktiviteter (såsom OECD’s arbejdsgruppe vedrørende fremstillede nanomaterialer)
  • webinarer om nanomaterialer med information om og diskussion af den nyeste udvikling inden for REACH- og CLP-processer vedrørende nanomaterialer samt bistand til registranterne med at udarbejde og indsende dossierer, der omfatter nanomaterialer. Gå ind på webinar-siden for at tilmelde dig kommende webinarer og se tidligere præsentationer.
  • Ekspertgruppen vedrørende nanomaterialer (ECHA-NMEG) blev oprettet i oktober 2012 med støtte fra de kompetente myndigheder vedrørende REACH og CLP (CARACAL) og vedrørende biocider. Denne uformelle rådgivende gruppe støtter gennemførelsen af ECHA's arbejdsplan vedrørende nanomaterialer 2016-2018 og giver information og rådgivning om videnskabelige og tekniske spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af REACH, CLP og biocidlovgivningen på området for nanomaterialer.

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)