Registrering

Virksomhederne har ansvaret for at indsamle information om egenskaberne ved og anvendelserne af de stoffer, de fremstiller eller importerer i en mængde på over 1 ton årligt. Virksomhederne skal desuden vurdere farer og potentielle risici ved stoffet.

Denne information indsendes til ECHA i et registreringsdossier. Dossieret indeholder information om farer og, hvis relevant, risici ved anvendelse af stoffet, og hvordan disse risici bør kontrolleres.

Registrering gælder dels stoffer som sådan, dels stoffer i blandinger, og dels i visse tilfælde stoffer i artikler. Kemiske stoffer, der i forvejen er reguleret ved anden lovgivning — såsom lægemidler eller radioaktive stoffer — er helt eller delvis undtaget fra REACH-kravene.

Registrering bygger på princippet "ét stof, én registrering". Producenter og importører af samme stof skal derfor indsende deres registrering i fællesskab. De forelagte analysedata og spektrale data skal være samstemmende og tilstrækkelige til at fastlægge stoffets identitet.

Normalt opkræves et gebyr for registrering af stoffer.

 

Stoffer, der skal registreres
 
Potentielle producenter og importører af stoffer skal indsende en forespørgsel til ECHA og registrere stoffet, før de kan fremstille eller importere det.
 
Alle stoffer, der er anmeldt i henhold til direktivet om farlige stoffer, anses for at være registreret i henhold til REACH (disse stoffer kaldes også NONS (Notification of New Substances)). ECHA har derfor tildelt registreringsnumre til alle anmeldelserne. Ejerne af anmeldelserne kan anmode om registreringsnumrene fra ECHA.

 

Hvem skal registrere?

Du skal registrere, hvis du er:

  • EU-producent eller -importør af stoffer som sådan eller i en blanding
  • EU-producent eller -importør af artikler, der opfylder kriterierne i "Vejledning om krav til stoffer i artikler"
  • "Enerepræsentant", som er etableret i EU, og som er udpeget af en producent, formuleringsvirksomhed eller artikelproducent etableret uden for EU til at opfylde importørens registreringsforpligtelser

 

 

Relaterede links

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)