Registrering

Virksomhederne har ansvaret for at indsamle oplysninger om egenskaberne ved og anvendelserne af de stoffer, de fremstiller eller importerer i en mængde på over 1 ton årligt. Virksomhederne skal desuden vurdere farer og potentielle risici ved stoffet.

Disse oplysninger indsendes til ECHA i et registreringsdossier. Dossieret indeholder oplysninger om farer og, hvis relevant, risici ved anvendelse af stoffet, og hvordan disse risici bør kontrolleres.

Registrering gælder dels stoffer som sådan, dels stoffer i blandinger, og dels i visse tilfælde stoffer i artikler. Kemiske stoffer, der i forvejen er reguleret ved anden lovgivning – såsom lægemidler eller radioaktive stoffer – er helt eller delvis undtaget fra REACH-kravene.

Registrering bygger på princippet "ét stof, én registrering". Producenter og importører af samme stof skal derfor indsende deres registrering i fællesskab. De forelagte analysedata og spektrale data skal være samstemmende og tilstrækkelige til at fastlægge stoffets identitet.

Normalt opkræves et gebyr for registrering af stoffer.

 

Stoffer, der skal registreres

Indfasningsstoffer

Der gælder en særlig overgangsordning for stoffer, der blev fremstillet eller markedsført, før REACH trådte i kraft. Disse stoffer kaldes indfasningsstoffer
 
Virksomhederne kan udnytte overgangsordningen, hvis de har præregistreret deres stoffer pr. 1. december 2008 (eller hvis de under visse omstændigheder har præregistreret senere inden den pågældende registreringsfrist).
 
Stoffer, der opfylder mindst et af følgende kriterier, kan anses som indfasningsstoffer i henhold til REACH: 
 
  • Stoffer, der er opført i EINECS – den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances). 
  • Stoffet har været fremstillet i EU (gælder også de lande, der tiltrådte den 1. januar 2007), men har ikke været markedsført i EU efter den 1. juni 1992.
  • Stoffet opfylder betingelserne for at være en "no-longer polymer''.
For sådanne stoffer gælder følgende registreringsfrister i henhold til REACH:
 
30. november 2010
Frist for registrering af stoffer, der fremstilles eller importeres i en mængde på 1 000 tons eller derover årligt, kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer i en mængde over 1 ton årligt, og stoffer, der er farlige for vandorganismer eller miljøet i en mængde over 100 tons årligt.
 
31. maj 2013
Frist for registrering af stoffer, der fremstilles eller importeres i en mængde på 100-1 000 tons årligt.
 
31. maj 2018
Frist for registrering af stoffer, der fremstilles eller importeres i en mængde på 1-100 tons årligt.
 

Ikke-indfasningsstoffer

Stoffer, der ikke opfylder nogen af kriterierne for indfasningsstoffer, er ikke-indfasningsstoffer. Ikke-indfasningsstoffer er normalt ikke blevet fremstillet, markedsført eller anvendt i EU før 1. juli 2008 (medmindre de blev anmeldt i henhold til direktivet om farlige stoffer (67/548/EØF)).
 
Potentielle producenter og importører af ikke-indfasningsstoffer skal indsende en forespørgsel til ECHA og derefter registrere stoffet, før de kan fremstille eller importere det.
 
Alle stoffer, der er anmeldt i henhold til direktivet om farlige stoffer, anses for at være registreret i henhold til REACH (disse stoffer kaldes også NONS (Notification of New Substances)). ECHA har derfor tildelt registreringsnumre til alle anmeldelserne. Ejerne af anmeldelserne kan anmode om registreringsnumrene fra ECHA.

 

Hvem skal registrere?

Du skal registrere, hvis du er:

  • EU-producent eller -importør af stoffer som sådan eller i en blanding
  • EU-producent eller -importør af artikler, der opfylder kriterierne i "Vejledning om krav til stoffer i artikler"
  • "Enerepræsentant", som er etableret i EU, og som er udpeget af en producent, formuleringsvirksomhed eller artikelproducent etableret uden for EU til at opfylde importørens registreringsforpligtelser

 

 

Relaterede links

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)