Undersøgelse af forsøgsforslag

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Forsøg med hvirveldyr er sidste udvej for at få manglende oplysninger om et stof samt opfylde oplysningskravene i henhold til REACH. ECHA undersøger alle forslagene for at kontrollere, at der vil blive frembragt pålidelige og tilstrækkelige data, og for at undgå unødige dyreforsøg.

ECHA offentliggør alle forslag til forsøg, som anvender hvirveldyr, og opfordrer tredjemand til at fremlægge videnskabeligt begrundede oplysninger og undersøgelser, som vedrører det pågældende stof og de pågældende farlige egenskaber, som der kan tages højde for i forbindelse med udarbejdelsen af ECHA's afgørelse om forslaget til forsøg. Oplysningerne skal forelægges inden for 45 dage.

Der er følgende muligheder, hvad angår udkastet til afgørelse:

  • Forslaget til forsøg accepteres
  • Forslaget til forsøg accepteres med ændringer af forsøgsbetingelserne
  • Forslaget til forsøg accepteres eller afvises, men kræver et eller flere yderligere forsøg
  • Forslaget til forsøg afvises

ECHA vedtager den endelige afgørelse på grundlag af forslaget og de oplysninger, som er fremlagt af tredjemand.

Hvis afgørelsen omfatter en af de tre første muligheder, og der er fremsat flere forslag til forsøg vedrørende det samme stof, skal registranterne aftale, hvem der udfører forsøget.

Uantagelige forslag til forsøg

Der er flere grunde til at afslutte en behandling af forslag til forsøg inden henvisning til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Disse omfatter registrantens ophør af fremstilling eller import, tilbagetrækning af forslagene til forsøg og uantagelighed.

Forslag til forsøg afvises, hvis de ikke er omfattet af REACH-forordningens bestemmelser om behandling af forslag til forsøg. Dette er tilfældet, når:

  1. forslaget omhandler effektparametre i bilag VII og VIII,
  2. forsøget allerede er i gang eller afsluttet,
  3. der er indsendt et forslag til forsøg i stedet for forsøgsresultater for at imødekomme en tidligere afgørelse fra en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 16, stk. 1 eller 2, i direktivet om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (se også artikel 135 i REACH).

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)