Godkendelse

Formålet med godkendelsesproceduren er at sikre, at risiciene i forbindelse med særligt problematiske stoffer er tilstrækkeligt kontrolleret, og at disse stoffer efterhånden erstattes af egnede alternativer, samtidigt med at det sikres, at EU's indre marked fungerer efter hensigten.

Stoffer med følgende fareegenskaber kan identificeres som særligt problematiske stoffer (SVHC):

  • Stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1272/2008 (CMR-stoffer)
  • Stoffer, som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) i henhold til REACH (bilag XIII)
  • Stoffer, der identificeres enkeltvis, og hvor der foreligger videnskabelig dokumentation for sandsynlige alvorlige virkninger, der er problematiske i samme grad som virkningerne af CMR- eller PBT-/vPvB-stoffer

Efter en forskriftsprocedure i to trin kan SVHC-stofferne optages på kandidatlisten og blive underkastet godkendelse. Disse stoffer kan ikke markedsføres eller anvendes efter en fastsat dato, medmindre der udstedes en godkendelse til en bestemt anvendelse, eller anvendelsen er undtaget fra godkendelseskravet.

Producenter, importører og downstreambrugere af et stof på godkendelseslisten kan ansøge om godkendelse.