Begrænsningsprocedure

Begrænsningsproceduren kan indledes af en medlemsstat eller, på anmodning af Europa-Kommissionen, af ECHA, hvis de er betænkelige ved, at et bestemt stof udgør en uacceptabel sundheds- eller miljørisiko. ECHA kan desuden foreslå en begrænsning for artikler, der indeholder stoffer, som er opført på godkendelseslisten (bilag XIV).

Hensigten om at udarbejde et begrænsningsforslag offentliggøres i registret over hensigter for at give et forhåndsvarsel, inden selve forslaget udarbejdes.

Dossieret med begrænsningsforslaget indeholder baggrundsoplysninger såsom stoffets identitet og begrundelse for de foreslåede begrænsninger. Det omfatter de identificerede risici, eventuelle oplysninger om alternativer til stoffet, omkostningerne samt de miljømæssige og sundhedsmæssige fordele ved begrænsningen.

Dossieret skal udarbejdes i overensstemmelse med REACH-forordningen (bilag XV) og skal forelægges ECHA 12 måneder efter, at hensigten om at udarbejde forslaget er meddelt.

Udtalelserne fra udvalgene

Ved modtagelse af dossieret kontrollerer udvalgene under ECHA, om forslaget er i overensstemmelse med kravene i bilag XV. Hvis det er tilfældet, offentliggøres dossieret med henblik på høring (bortset fra eventuelle kommercielt fortrolige oplysninger). Berørte parter kan fremsætte bemærkninger senest seks måneder efter dets offentliggørelse på ECHA's websted.

Senest ni måneder efter den samme offentliggørelsesdato fremsætter ECHA's Udvalg for Risikovurdering en udtalelse om, hvorvidt den foreslåede begrænsning er hensigtsmæssig hvad angår mindskelse af sundheds- eller miljørisikoen på grundlag af dossieret og de bemærkninger, der er modtaget under den offentlige høring.

Udvalget for Socioøkonomisk Analyse (SEAC) udarbejder samtidig en udtalelse om de socioøkonomiske virkninger af de foreslåede begrænsninger under hensyntagen til de bemærkninger og socioøkonomiske analyser, som er fremlagt af de berørte parter. Bemærkninger til SEAC's udkast til udtalelse skal indsendes senest 60 dage efter dets offentliggørelse. SEAC vedtager derefter under hensyntagen til bemærkningerne sin endelige udtalelse senest 12 måneder efter indledningen af ​​den første offentlige høring om begrænsningsforslaget.

Foruden de to ovennævnte grupper kan medlemsstaternes forum af nationale håndhævende myndigheder rådgive udvalgene om håndhævelsesmuligheden for ​​den foreslåede begrænsning.

Afgørelse

De to udtalelser fra ECHA's udvalg bidrager til den beslutning, der træffes af Europa-Kommissionen, som derefter vil anlægge et afbalanceret synspunkt i forhold til de identificerede risici og fordelene og omkostningerne ved den foreslåede begrænsning.

Senest tre måneder efter modtagelsen af de to udtalelser fra udvalgene fremlægger Kommissionen et udkast til ændring af listen over begrænsninger i bilag XVII til REACH. Den endelige beslutning træffes ved en udvalgsprocedure (komitologi) med en gennemgang, hvor medlemsstaterne og Europa-Parlamentet deltager.

Håndhævelse

Når begrænsningen er vedtaget, skal industrien efterkomme den. Herved forstås alle, herunder producenter, importører, distributører, downstreambrugere og detailhandlere.

Medlemsstaterne er ansvarlige for håndhævelse af begrænsningen.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)