Begrænsningsprocedure

En medlemsstat eller – efter anmodning fra Europa-Kommissionen – ECHA kan indlede begrænsningsproceduren, når de er betænkelige ved, om et vist stof er forbundet med en uacceptabel risiko for menneskers sundhed eller miljøet.

Når man har til hensigt at forberede et begrænsningsforslag, offentliggøres denne hensigt i hensigtsregistret, inden selve forslaget udarbejdes, så der gives en forhåndsvarsling.

Dossieret med forslag til begrænsning skal indeholde baggrundsoplysninger som f.eks. stoffets identitet og begrundelser for de foreslåede begrænsninger. Dette omfatter de identificerede risici, enhver oplysning om alternativer til stoffet og omkostningerne plus de fordele for miljø og menneskers sundhed, som begrænsningen indebærer.

Dossieret skal forberedes i overensstemmelse med REACH-forordningen (bilag XV), og det skal indsendes til ECHA inden tolv måneder efter, at det er meddelt, at man har til hensigt at forberede forslaget.

Udvalgenes udtalelser

Ved modtagelse af dossieret kontrollerer ECHA-udvalgene, om forslaget er i overensstemmelse med kravene i bilag XV. Hvis dette er tilfældet, offentliggøres dossieret med henblik på høring (eksklusive eventuelle forretningsmæssigt fortrolige oplysninger). De berørte parter kan så fremsætte bemærkninger til begrænsningen inden for seks måneder fra offentliggørelsen af denne på ECHA's websted.

Inden for ni måneder fra den samme offentliggørelsesdato skal ECHA's Risikovurderingsudvalg (RAC) afgive sin udtalelse om, hvorvidt den foreslåede begrænsning er hensigtsmæssig til at nedsætte risikoen for menneskers sundhed eller miljøet, på grundlag af dossieret og de indkomne bemærkninger under den offentlige høring.

Samtidigt udarbejder Udvalget for Socioøkonomisk Analyse (SEAC) en udtalelse om de socioøkonomiske konsekvenser af de foreslåede begrænsninger under hensyn til de bemærkninger og socioøkonomiske analyser, der er fremlagt af de berørte parter. Alle bemærkninger til udkastet til SEAC-udtalelsen skal være indsendt inden for 60 dage fra offentliggørelsen af denne. SEAC vedtager dernæst sin endelige udtalelse under hensyn til bemærkningerne inden for 12 måneder fra påbegyndelsen af den første offentlige høring om begrænsningsforslaget.

Ud over disse to ovennævnte grupper kan forummet af retshåndhævende myndigheder fra medlemsstaterne yde råd og vejledning til udvalgene om retshåndhæveligheden af den foreslåede begrænsning.

Afgørelse

De to udtalelser fra ECHA's udvalg udgør et bidrag til Europa-Kommissionens afgørelse. Kommissionen afvejer dernæst de identificerede risici med fordelene og omkostningerne ved den foreslåede begrænsning.

Inden for tre måneder efter modtagelsen af de to udvalgs udtalelser udarbejder Kommissionen et udkast til ændring af listen over begrænsninger i bilag XVII i REACH. Den endelige afgørelse træffes under en udvalgsprocedure med kontrol udøvet af medlemsstaterne og Europa-Parlamentet.

Håndhævelse

Når begrænsningen for stoffet først er vedtaget, skal den overholdes af industrien. Det betyder af alle, inklusive producenter, importører, distributører, downstreambrugere og detailhandlere.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne har ansvaret for håndhævelsen af begrænsningen.

Begrænsningsprocedure

 

 

Trin i begrænsningsproceduren

  • Meddelelse om hensigten til at indgive et forslag til begrænsning af et kemikalie
  • Indgivelse af forslag
  • Kontrol af overensstemmelsen af dette
  • Offentlig høring (6 måneder)
  • Rådgivning fra forummet om retshåndhæveligheden
  • Udtalelse fra RAC og SEAC's udkast til udtalelse
  • Offentlig høring om SEAC's udkast til udtalelse (2 måneder)
  • Udtalelse fra SEAC
  • Kommissionens forslag til ændring af bilag XVII
  • EU's afgørelse