Godkendelse

Godkendelsesprocessen har til formål at sikre, at særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer) gradvist erstattes af mindre farlige stoffer eller teknologier, når der er teknisk og økonomisk mulige alternativer til rådighed.

Godkendelsesforløbet begynder, når en medlemsstat eller, på Kommissionens anmodning, ECHA, foreslår, at et stof udpeges som et SVHC-stof.

Stoffer med følgende farlige egenskaber kan identificeres som SVHC-stoffer:

 

  • Stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B i henhold til CLP-forordningen.
  • Stoffer, der er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) i henhold til bilag XIII i REACH.
  • Stoffer, der ved vurdering i hvert enkelt tilfælde giver anledning til tilsvarende betænkeligheder som CMR- eller PBT/vPvB-stoffer.

Processen til identifikation som SVHC-stof indbefatter en høring på 45 dage. Når et stof er identificeret som et SVHC-stof, bliver det optaget på kandidatlisten. Optagelsen på kandidatlisten medfører straks forpligtelser for stoffets leverandører, såsom:

  • at udlevere et sikkerhedsdatablad
  • at formidle information om sikker brug
  • at besvare forespørgsler fra forbrugerne efter senest 45 dage
  • at underrette ECHA, hvis den artikel, de fremstiller, indeholder et SVHC-stof i mængder på over én ton pr. producent/importør om året, og hvis stoffet er til stede i sådanne artikler i en koncentration på over 0,1 vægtprocent.

Tilføjelse af SVHC-stoffer til kandidatlisten

Hensigten om at foreslå, at et stof identificeres som et SVHC-stof, bliver inden indsendelse af forslaget offentliggjort i registeret over hensigter for at informere branchen og andre berørte parter forud for indsendelsen.

Forslaget udarbejdes i overensstemmelse med bilag XV til REACH og består to hoveddele. Første del indeholder begrundelsen for at udpege stoffet som et SVHC-stof og de tilhørende data. Anden del, der bliver gennemgået i de opfølgende trin efter identifikationen, indeholder oplysninger om mængder på EU-markedet, stoffets anvendelse og mulige alternativer til det.

Efter offentliggørelsen af ​​forslaget kan enhver fremsætte bemærkninger til det eller give supplerende oplysninger i løbet af høringsperioden, der er på 45 dage. Der kan fremsættes bemærkninger om stoffets egenskaber og anvendelser samt om alternativer til det.

Modtages der ingen bemærkninger, som rejser tvivl om identifikationen, bliver stoffet straks opført på kandidatlisten. Bemærkninger om anvendelser og alternativer indsamles og anvendes i et senere trin af processen, dvs. ved henstillingen om optagelse af stoffer på godkendelseslisten.

Når der modtages bemærkninger, der indeholder nye oplysninger eller rejser tvivl om grundlaget for identifikation som SVHC-stof, bliver både forslaget og bemærkningerne indbragt for Medlemsstatsudvalget med henblik på, at udvalget når til enighed om stoffets identifikation som et SVHC-stof.

Hvis der opnås i enstemmighed i udvalget, opføres stoffet på kandidatlisten. Hvis der ikke opnås enstemmighed i udvalget, overbringes sagen til Kommissionen.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)