Aktører

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Hovedaktørerne i vurderingsprocessen er:

Image

 

Registranter

 

En fysisk eller juridisk person, der er etableret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og som fremstiller et stof i eller importerer et stof til EØS i mængder på et ton eller derover pr. år, eller som er udpeget som enerepræsentant i henhold til artikel 8 i REACH-forordningen, kan fungere som registrant.

I henhold til REACH skal registranterne give oplysninger om et stofs iboende egenskaber. De oplysninger, der kræves for hvert stof, afhænger af den fremstillede eller importerede mængde; jo større mængde, desto flere oplysninger skal der indsendes. Indsendelsen omfatter et teknisk dossier og, i tilfælde af stoffer, der fremstilles eller importeres i mængder på 10 tons eller derover pr. år, en kemikaliesikkerhedsrapport.
Image

 

Tredjeparter

 

Tredjeparter er borgere, organisationer, akademiske kredse, virksomheder eller myndigheder, som ikke er en registrant. De kan give oplysninger om forslag til forsøg med hvirveldyr.

 
Image

ECHA

Sekretariatet

ECHA's sekretariat støtter udvalgene og forummet ved at levere de bedst mulige videnskabelige, tekniske og lovgivningsmæssige serviceydelser på en effektiv og gennemsigtig måde.


Medlemsstatsudvalget (MSC)


Medlemsstatsudvalget har til opgave at forsøge at opnå enstemmighed om de udkast til afgørelser om vurdering fra ECHA, hvortil der er foreslået ændringer af medlemsstater. Medlemsstatsudvalget drøfter og når til enighed om disse udkast til afgørelser på sine møder, eller det kan alternativt forsøges at opnå enighed ved skriftlig procedure.

 

Når medlemsstatsudvalget er nået til enighed, færdiggør ECHA afgørelsen og udleverer den til registranten. Hvis der ikke opnås enstemmighed, henvises sagen til Europa-Kommissionen med henblik på beslutningstagning.

 
Image

 

Medlemsstater

 

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan kommentere ECHA's udkast til afgørelser og foreslå ændringer til dem.

De kan også foreslå stoffer til stofvurdering.
Medlemsstaterne udfører denne vurdering for at præcisere potentielle risici for menneskers sundhed eller miljøet, som stoffet kan forårsage. Der kan anmodes om yderligere oplysninger via en ECHA-afgørelse.


Medlemsstaterne kan også pålægge nationale foranstaltninger med henblik på stoffer eller registranter eller begynde at indføre EU-risikohåndteringsforanstaltninger (f.eks. grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, EU-restriktioner, EU-harmoniseret klassificering og mærkning).

Image

 

Europa-Kommissionen

 

Alle vurderingsafgørelser fra ECHA skal støttes enstemmigt af medlemsstaterne. Hvis der ikke opnås enstemmighed, skal Europa-Kommissionen udarbejde udkastet til afgørelse, som træffes i henhold til komitologiproceduren.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)