Overensstemmelseskontroller

ECHA kan i henhold til artikel 41 i REACH gennemgå ethvert registreringsdossier på et hvilket som helst tidspunkt for at kontrollere, om de oplysninger, som registranterne har indgivet, er i overensstemmelse med de retlige krav. De retlige krav (standardoplysningskravene) er kumulative og afhænger af mængdeintervallet.

 

Mængde pr. år
(fremstillet/importeret)
Standardoplysninger, der kræves i henhold til REACH
1 til < 10 Bilag VII
10 til < 100 Bilag VII-VIII
100 til < 1 000 Bilag VII-IX
1000 eller mere Bilag VII-X
 

Efter at stoffets identitet er kontrolleret, foretages en kontrol af, om kravene er opfyldt for at vurdere dossierets oplysninger, herunder kemikaliesikkerhedsrapporten eller bestemte dele af dossieret, f.eks. oplysninger vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet.

Udvælgelsen af dossierer til overensstemmelseskontrol sker enten tilfældigt eller på grund af betænkeligheder (målrettet).

Ved udvælgelsen på grund af betænkeligheder kan ECHA fokusere på endepunkter, som er relevante for sikker brug af stofferne.

Sådanne kontroller omfatter otte vigtige endepunkter: genotoksicitet, toksicitet ved gentagen dosering, prænatal udviklingstoksicitet, reproduktionstoksicitet, karcinogenicitet, akvatisk langtidstoksicitet, bionedbrydning og bioakkumulering. Dette er de vigtigste endepunkter til identifikation af problematiske stoffer.

For at sikre, at ECHA foretager overensstemmelseskontrol af de oplysninger i registreringsdossieret, der er mest ajour, anmoder ECHA registranterne om proaktivt at gennemgå de tilhørende registreringsdossierer og ajourføre dem med nye og/eller relevante oplysninger, såsom nye fareoplysninger, ændringer i anvendelser og eksponering, ajourføringer af kemikaliesikkerhedsrapporten, ændringer af klassificeringen, eller ændringer i de fremstillede eller importerede mængder, herunder ophør med fremstilling eller import.

Registranterne kan modtage flere afgørelser om overensstemmelseskontrol med anmodning om yderligere oplysninger vedrørende samme dossier, hvis dets manglende overensstemmelse gælder flere end ét oplysningskrav.