Tvister om datadeling

Medregistranterne skal træffe enhver mulig foranstaltning for at sikre, at omkostningerne til deling af oplysningerne fastsættes på en retfærdig, gennemskuelig og ikke-diskriminerende måde.

Hvis der ikke er opnået enighed, kan den potentielle registrant indbringe datadelingstvisten for ECHA som sidste udvej. Behandlingen af tvister om datadeling er gratis og kan ske uden juridisk bistand.

Ved indbringelse af en datadelingstvist skal potentielle registranter dokumentere de forhandlende parters bestræbelser på at nå til enighed.

ECHA anmoder også modparten om at fremlægge dokumentation af hensyn til ligebehandling og retten til at blive hørt.

ECHA vurderer parternes bestræbelser på at nå til enighed om deling af dataene og de tilknyttede omkostninger. Vurderingen bygger udelukkende på forhandlingerne, dvs. al dokumenteret kommunikation mellem parterne.

Efter vurderingen træffer ECHA en afgørelse, der tillader den potentielle registrant at henvise til de anmodede data eller anmoder begge parter om at fortsætte forhandlingerne. Ikke-fortrolige versioner af ECHA's afgørelser i tvister offentliggøres online.

Afgørelser i datadelingstvister kan indbringes for Klageudvalget inden for tre måneder.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)