How to make changes to joint submissions

След създаването на съвместно подаване в REACH-IT в някои случаи се налага да бъдат внесени промени, да бъдат отстранени грешки или да бъде отразена настъпила нова ситуация.

Водещият регистрант на съвместното подаване може да внесе някои промени в съвместното подаване, но изброената по-долу информация може да бъде коригирана само от ECHA. За да поискате промяна, трябва да се свържете с ECHA чрез формуляра за контакти.

 

Change of lead registrant

Co-registrants can transfer the lead registrant role in REACH-IT if the previous lead registrant and the new lead registrant agree. The new lead registrant will need to resubmit the lead registration dossier to finalise the transfer of the lead role.

If the lead registrant is no longer responding to your communications, for example, due to bankruptcy, death or some other reason, the co-registrants can nominate a new lead registrant. You can request ECHA to reassign the lead role in REACH-IT. You will need to submit evidence on the nomination of the new lead registrant. Before reassigning the lead role, ECHA will contact the unresponsive lead registrant.

 

Съвместно подадени документи

Указанията за безопасна употреба и докладът за безопасност на химичното вещество може да бъдат подадени от водещия регистрант от името на всички членове на съвместното подаване или отделно от всеки регистрант.

Ако вие, в качеството ви на водещ регистрант, сте посочили, че тези документи са подадени заедно като част от досието на водещия регистрант, не можете да променяте тази информация по-късно. Ако обаче всички членове на съвместното подаване са посочили в своите досиета, че подават тези документи отделно, можете да поискате от ECHA да промени статута им. Преди да внесете искането си за промяна, може да се наложи членовете да актуализират досиетата си с цел съгласуваност.

 

Вид на съвместното подаване

От лятото на 2016 г. насам има два вида съвместно подаване — „пълно“ и „междинно“. „Пълното“ съвместно подаване може да съдържа всяка комбинация от пълни (стандартни) регистрации и междинни регистрации. „Междинното“ съвместно подаване трябва да съдържа само регистрации на вещество, използвано като междинен продукт, което е (произведено или) използвано в строго контролирани условия. Наличието на едно „пълно“ съвместно подаване и едно „междинно“ съвместно подаване за едно и също вещество не представлява нарушение на задължението за съвместно подаване.

В качеството ви на водещ регистрант вие ще посочите вида на съвместното подаване при неговото създаване в REACH-IT и не можете да го променяте на по-късен етап. Можете обаче да поискате от ECHA да промени вида на съвместното подаване, ако всички регистрации отговарят на новия вид на подаването и не съществува съвместно подаване от този вид.

 

Тонажен обхват на съвместното подаване

Водещият регистрант посочва тонажния обхват на съвместното подаване в досието на водещ регистрант. Този параметър определя изискванията за информация, на които трябва да отговаря информацията, подадена съвместно в досието водещия регистрант. Членовете на съвместното подаване не могат да извършат регистрацията за по-висок тонажен обхват, освен ако не предоставят изискваната допълнителна информация отделно.

Като водещ регистрант вие можете да увеличите тонажния обхват на съвместното подаване, когато актуализирате досието на водещ регистрант, но не можете да го намалите. Ако обаче всички членове на съвместното подаване (с изключение на водещия регистрант) имат регистрация в по-нисък тонажен обхват, можете да поискате от ECHA да намали тонажния обхват на съвместното подаване. Може да се наложи членовете да актуализират своите досиета, преди да можете да подадете искането за промяна.

След като ECHA намали тонажния обхват, вие трябва да актуализирате досието на водещ регистрант, като посочите новия тонажен обхват за съвместното подаване. Не трябва да заличавате никакви данни, отговарящи на изискванията за информация за по-високия тонажен обхват, тъй като имате задължението да предоставите всички данни за веществото, с които разполагате, а тези данни са вече на разположение.

 

 

Наименование на съвместното подаване

В качеството ви на водещ регистрант вие ще изберете наименованието на съвместното подаване при неговото създаване в REACH-IT и не можете да го променяте на по-късен етап. Когато са налице подходящи основания, можете да поискате от ECHA да промени наименованието.

 

Заличаване на празно съвместно подаване

Водещият регистрант може да заличи съвместно подаване, което е създал (поради грешка) в REACH-IT, ако никой от съвместните регистранти не е подал своето досие (успешно или не). Ако водещият регистрант не заличи празното съвместно подаване, което е създадено поради грешка, бъдещите действителни регистранти на това вещество няма да могат да създадат съвместното подаване и да извършат регистрация. Ако това се случи, можете да поискате от ECHA да заличи ненужното съвместно подаване.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)