Obveščanje v dobavni verigi

Udeleženci v dobavni verigi imajo lahko številne vloge, lahko so to tudi različne vloge. Glede na vašo vlogo imate različne obveznosti in morda obstajajo različna orodja in informacije, ki vas pri tem podpirajo. Opisana so na straneh, povezanih z vsako posamezno vlogo.

Z učinkovito komunikacijo med nadaljnjimi uporabniki in dobavitelji v vseh fazah postopka iz uredbe REACH se udeležencem v dobavni verigi lažje zagotavljajo ustrezne informacije.

Kadar nadaljnji uporabniki svojim dobaviteljem posredujejo informacije o svojih uporabah in pogojih uporabe, jih lahko registracijski zavezanci uporabijo pri snovanju scenarijev izpostavljenosti v oceni kemijske varnosti. Zato so nasveti o varni uporabi, ki jih registracijski zavezanec posreduje nadaljnjim uporabnikom, običajno ustrezni in stvarni.

Komunikacijska orodja

Industrijske panožne organizacije, države članice in agencija ECHA so si skupaj prizadevale za izboljšanje in uskladitev obveščanja v dobavni verigi v okviru načrta o poročilu o kemijski varnosti in scenariju izpostavljenosti (CSR/ES) ter mreže za izmenjavo scenarijev izpostavljenosti (ENES). Za obveščanje po dobavni verigi navzgor so bili pripravljeni „načrti uporabe“, da se registracijskim zavezancem – običajno prek panožnih organizacij – zagotovijo informacije.

Za obveščanje po dobavni verigi navzdol so bili oblikovani številni elementi: za snovi so bile oblikovane predloge za scenarije izpostavljenosti; za zmesi so bile oblikovane predloge za informativne liste za varno uporabo zmesi (SUMI); usklajeni so bili stavki in elektronsko sporočanje scenarijev izpostavljenosti; razvita je bila metodologija za opredelitev glavne sestavine v zmeseh.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)