Identifikacija snovi

Identifikacija snovi je postopek, s katerim se določi identiteta snovi.

Točna identifikacija snovi je osnovni pogoj za večino postopkov iz uredb REACH in CLP ter uredbe o biocidnih proizvodih. Omogoča zlasti učinkovito in pravilno pripravo skupnih registracij na podlagi uredbe REACH ter zagotavlja, da so podatki iz testov ustrezni za snov, registrirano na podlagi uredbe REACH. To privede do zanesljive ocene nevarnosti in tveganj, ki jih povzroča registrirana snov.

Pravilna identifikacija snovi omogoča tudi:

  • izmenjavo informacij za izognitev nepotrebnemu testiranju na živalih in nepotrebnim stroškom;
  • uporabo podatkov iz testov v podjetjih in navzkrižno branje znotraj skupine snovi;
  • oceno, ali je neka snov vključena na seznam za avtorizacijo ali seznam omejitev oziroma ali ima usklajeno razvrstitev in označitev.

Običajno je mogoče identiteto snovi opisati s:

  • kemijskim imenom, na primer benzen;
  • številko, na primer številka ES 200-753-7, in
  • kemijsko sestavo, na primer >99 % benzena in <1 % toluena.    Sestava se določi s kemijsko analizo.  

Regulativni postopki, pri katerih ima identifikacija snovi ključno vlogo, so:

 

Poizvedba na podlagi uredbe REACH

Podjetja, ki nameravajo registrirati snov, ki ni v postopnem uvajanju, ali snov v postopnem uvajanju, ki je niso predregistrirala, morajo pri agenciji ECHA poizvedeti, ali je bila za navedeno snov že vložena registracija.

Točna identifikacija snovi je v postopku poizvedbe pomembna za zagotovitev, da se pravilno vzpostavi stik med podjetji, ki nameravajo registrirati ali so že registrirala isto snov. To zagotavlja ustrezno izmenjavo podatkov. 

 

Registracija na podlagi uredbe REACH

Registracija temelji na načelu „ena snov, ena registracija". To pomeni, da so proizvajalci in uvozniki iste snovi obvezani skupaj predložiti registracijo.

Točna identifikacija snovi je v postopku registracije pomembna za zagotovitev, da registracijski zavezanci za isto snov spadajo v isto skupno registracijo. Določa tudi obseg skupne registracije.

 

Izvzetje PPORD

Snovi, ki so namenjene uporabi pri raziskavah in razvoju, usmerjenih v proizvod in proces (PPORD), so lahko izvzete iz obveznosti registracije za obdobje petih let. Podjetja, ki želijo uveljaviti to izvzetje, morajo agenciji ECHA predložiti prijavo PPORD.

Točna identifikacija snovi je v postopku izvzetja na podlagi PPORD pomembna na primer za razumevanje, kaj naj bi izvzetje zajemalo.

 

Evalvacija v skladu z uredbo REACH

Agencija ECHA in države članice ocenijo informacije, ki jih predložijo podjetja, da proučijo kakovost dokumentacije za registracijo in predlogov za preskušanje. Poleg tega je namen evalvacije pojasniti, ali določena snov pomeni tveganje za zdravje ljudi ali okolje.

Točna identifikacija snovi je pomembna za postopke evalvacije, saj agenciji ECHA in državam članicam omogoča, da ugotovijo, ali posamezna registracija zajema samo eno snov in ali so podatki iz testov ustrezni za navedeno snov.

 

Obvladovanje tveganja na podlagi uredb REACH in CLP

Podjetja bi morala oceniti, ali je njihova snov vključena na seznam za avtorizacijo ali seznam omejitev oziroma ali ima usklajeno razvrstitev in označitev. To je mogoče storiti ustrezno samo, če je snov pravilno identificirana.

 

Biocidi

Uredba o biocidnih proizvodih se nanaša na dajanje na trg in uporabo biocidnih proizvodov, ki se uporabljajo za zaščito ljudi, živali, materialov ali izdelkov pred škodljivimi organizmi, kot so škodljivci ali bakterije, z delovanjem aktivnih snovi, ki jih vsebuje biocidni proizvod.

Točna identifikacija biocidne snovi zagotavlja, da so podatki iz testov ustrezni za snov in da so ustrezno izmenjani. To privede do zanesljive ocene nevarnosti in tveganj, ki jih povzroča biocidna snov.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)