Skip to Content
Skip to Content

Napredek pri evalvaciji

Agencija ECHA mora v skladu s členom 54 uredbe REACH vsako leto do 28. februarja poročati o napredku, doseženem pri evalvaciji dokumentacije in snovi. Poročila vsebujejo kvantitativen opis pridobljenih rezultatov. Opis njihovega učinka in povezave do celostne regulativne strategije agencije ECHA bodo vključeni v poročilo o njenem izvajanju, ki bo objavljeno aprila.

Splošni napredek v obdobju 2009–2018

Agencija ECHA je od leta 2009 v okviru treh postopkov evalvacije (preverjanja skladnosti, pregleda predlogov za testiranje in evalvacije snovi) izdala 2 271 sklepov, ki so vključevali 5 669 zahtev po informacijah.

Postopek evalvacije Sprejeti sklepi Zahteve po informacijah Zahteve po informacijah po področjih
      Priloga I
(vključno s CSR, RSS, PBT)
Priloga VI
(vključno s SID, R in O)
Fizikalno-kemijske lastnosti Okolje Zdravje ljudi
Preverjanje skladnosti 1 193 3 220 396 505 174 865 1 280
Pregled predlogov za testiranje 936 1 836 / / 139 564 1 133
Evalvacija snovi* 142 613 254 21 36 106 184
SKUPAJ 2 271 5 669 650 526 349 1 535 2 597

CSR: poročilo o kemijski varnosti; RSS: grob povzetek študije; PBT: obstojno, bioakumulativno in strupeno; SID: identifikacija snovi; R in O: razvrstitev in označitev *Postopek evalvacije snovi se je začel leta 2012.

Categories Display


Route: .live2