Izvzetje PPORD

Na podlagi uredbe REACH snovi v količini, manjši od ene tone na leto, ni treba registrirati.

Za nadaljnje spodbujanje inovacij so iz avtorizacije in omejitev izvzete tudi snovi, ki se uporabljajo za znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) v količini, manjši od ene tone na leto.

Snovi, ki se v količini, večji od ene tone na leto, uporabljajo za v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD), se prav tako lahko izvzamejo iz obveznosti registracije za obdobje petih let. Za uveljavitev tega izvzetja je treba agenciji ECHA predložiti prijavo PPORD.

Podjetja morajo v prijavi PPORD navesti:

  • informacije o identiteti snovi;
  • njeno razvrstitev;
  • informacije v zvezi s programom PPORD in
  • količino snovi, ki je predvidena za proizvodnjo ali uvoz v petletnem obdobju izvzetja.

Agencija ECHA prijavo PPORD oceni in po potrebi uvede pogoje za izvzetje PPORD. Proizvajalec ali uvoznik snovi mora zahtevane pogoje upoštevati in o njih obvestiti zadevne stranke, ki sodelujejo pri programu PPORD.

Če za snov, ki se uporablja za PPORD, velja omejitev ali avtorizacija, se v ustreznih odločbah določi, kako ta omejitev ali avtorizacija zadeva PPORD. V teh odločbah se določijo tudi največje količine snovi, za katere lahko velja izvzetje PPORD.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)