Registrácia

Odgovorna so tudi za zbiranje informacij o lastnostih in uporabah snovi, ki jih letno proizvedejo ali uvozijo v količini, večji od ene tone na leto. Poleg tega morajo oceniti nevarnosti in morebitna tveganja, ki jih predstavlja snov.

Informacije se agenciji ECHA posredujejo prek registracijske dokumentacije, ki vsebuje informacije o nevarnostih ter, kadar je ustrezno, oceno tveganj, ki bi jih lahko predstavljala uporaba snovi, in način obvladovanja teh tveganj.

Registracija velja za snovi kot take, snovi v zmeseh in v nekaterih primerih snovi v izdelkih. Kemične snovi, ki jih že ureja druga zakonodaja, kot so na primer zdravila ali radioaktivne snovi, so delno ali v celoti izvzete iz zahtev v uredbi REACH.

Registracija temelji na načelu „ena snov, ena registracija". To pomeni, da morajo proizvajalci in uvozniki enake snovi registracijo te snovi predložiti skupaj. Za potrditev identitete snovi je treba zagotoviti skladne ter zadostne analitične informacije in spektralne podatke.

Za registracijo snovi se običajno zaračuna pristojbina.

 

Snovi, ki bodo registrirane

Snovi v postopnem uvajanju

Za snovi, ki so bile proizvedene ali dane na trg že pred začetkom veljavnosti uredbe REACH, obstaja posebna prehodna ureditev. Take snovi se imenujejo snovi v postopnem uvajanju
 
Podjetjem prehodna ureditev koristi, če so snovi predregistrirali do 1. decembra 2008 (ali v nekaterih primerih, če so jih predregistrirali pozneje, vendar pred ustreznim rokom za registracijo).
 
Snovi, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih meril, se štejejo za snovi v postopnem uvajanju v skladu z uredbo REACH: 
 
  • snovi, ki so vpisane v Evropski seznam obstoječih kemijskih snovi (EINECS); 
  • snovi, ki so bile proizvedene v EU (vključno z državami, ki so se pridružile 1. januarja 2007), vendar na trg EU niso bile dane po 1. juniju 1992;
  • snovi, ki se uvrščajo med „bivše polimere".
Za te snovi so v uredbi REACH določeni naslednji roki za registracijo:
 
30. november 2010
Rok za registracijo snovi, ki so proizvedene ali uvožene v količini 1 000 ton ali več na leto; snovi v količini, večji od 1 tone na leto, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje; ter snovi v količini, večji od 100 ton na leto, ki so nevarne za vodne organizme ali okolje.
 
31. maj 2013
Rok za registracijo snovi, ki so proizvedene ali uvožene v količini od 100 do 1 000 ton na leto.
 
31. maj 2018
Rok za registracijo snovi, ki so proizvedene ali uvožene v količini od 1 do 100 ton na leto.
 

Snovi, ki niso v postopnem uvajanju

Vse snovi, ki ne izpolnjujejo nobenega merila za snovi v postopnem uvajanju, se štejejo za snovi, ki niso v postopnem uvajanju. Za snovi, ki niso v postopnem uvajanju, običajno velja, da niso bile proizvedene, dane na trg ali se niso uporabljale v EU pred 1. junijem 2008 (razen če so bile prijavljene v skladu z Direktivo o nevarnih snoveh (67/548/EGS)).
 
Potencialni proizvajalci in uvozniki snovi, ki niso v postopnem uvajanju, morajo agenciji ECHA predložiti poizvedbo in nato snov registrirati, preden lahko začnejo to snov proizvajati ali uvažati.
 
Vse snovi, prijavljene v skladu z Direktivo o nevarnih snoveh (imenovano tudi NONS), se štejejo za registrirane v skladu z uredbo REACH, agencija ECHA pa je vsem prijavam dodelila registracijske številke. Lastniki prijav lahko zahtevke za registracijske številke vložijo pri agenciji ECHA.

 

Kdo mora opraviti registracijo?

Registracijo morate opraviti, če ste:

  • proizvajalec ali uvoznik snovi kot takih ali v zmeseh s sedežem v EU;
  • izdelovalec ali uvoznik izdelkov, ki izpolnjuje merila, pojasnjena v Smernicah za zahteve za snovi v izdelkih, s sedežem v EU;
  • „edini zastopnik", ki ima sedež v EU in ga je proizvajalec, formulator ali izdelovalec izdelkov s sedežem zunaj EU imenoval, da izpolnjuje obveznosti uvoznikov v zvezi z registracijo.

 

 

Sorodne povezave

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)