Udeleženci

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Glavni udeleženci postopka evalvacije so:

Image

 

Registracijski zavezanci

 

Registracijski zavezanec je lahko fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem ali sedežem v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki proizvaja ali uvaža snov v EGP v količinah ene tone ali več na leto ali je bila imenovana za edinega zastopnika v skladu s členom 8 uredbe REACH.

Uredba REACH zahteva, da registracijski zavezanci navedejo podatke o intrinzičnih lastnostih snovi. Potrebni podatki za vsako snov so odvisni od proizvedene ali uvožene tonaže; čim višja je tonaža, tem več podatkov je treba predložiti. Predložitev vključuje tehnično dokumentacijo, za snovi, ki se proizvajajo ali uvažajo v količinah 10 ton ali več na leto, pa tudi poročilo o kemijski varnosti.
Image

 

Tretje strani

 

Tretje strani so državljani, organizacije, akademiki, podjetja ali organi, ki niso registracijski zavezanci. Ti lahko zagotovijo podatke o predlogih za testiranje, ki vključujejo vretenčarje.

 
Image

 

Agencija ECHA

Sekretariat

Sekretariat agencije ECHA podpira odbore in Forum z učinkovitim in preglednim zagotavljanjem najboljših možnih znanstvenih, tehničnih in regulativnih storitev.


Odbor držav članic (MSC)

Naloga Odbora držav članic je doseganje soglasja o osnutkih sklepov agencije ECHA o evalvaciji, za katere so države članice predlagale spremembe. Odbor držav članic o teh osnutkih sklepov razpravlja in se dogovarja na svojih sestankih ali pa si prizadeva doseči soglasje s pisnim postopkom.

 

Ko se Odbor držav članic dogovori o sklepu, ga agencija ECHA pripravi v končni obliki in predloži registracijskemu zavezancu. Če soglasja ni mogoče doseči, se zadeva pošlje v odločanje Evropski komisiji.

 
Image

 

Države članice

 

Pristojni organi držav članic lahko pripravijo pripombe na osnutke sklepov agencije ECHA in predlagajo njihove spremembe.

Lahko predlagajo tudi snovi za evalvacijo.
Države članice opravijo to evalvacijo, da razjasnijo morebitna tveganja za zdravje ljudi in okolje, ki jih lahko povzroča snov. Med postopkom odločanja lahko agencija ECHA zahteva dodatne informacije.


Države članice lahko uvedejo tudi nacionalne ukrepe za snovi ali registracijske zavezance ali sprožijo sprejetje ukrepov za obvladovanje tveganja na ravni EU (npr. omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu, omejitev na ravni EU, na ravni EU usklajena razvrstitev in označitev).

Image

 

Evropska komisija

 

Vse odločitve o evalvaciji, ki jih sprejme agencija ECHA, morajo soglasno podpreti države članice. Če soglasja ni mogoče doseči, mora Evropska komisija pripraviti osnutek sklepa, o katerem je treba odločati v skladu s postopkom v odborih.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)