Akcijski načrt Skupnosti

Tekoči akcijski načrt Skupnosti opredeljuje snovi, za katere je treba opraviti evalvacijo v treh letih. Po prvem letu bo načrt posodobljen in bo vključeval snovi za nadaljnje leto in vse morebitne spremembe za snovi, ki so vključene v drugo in tretje leto prvotnega načrta.

Snovi, za katere je treba nemudoma opraviti evalvacijo, so navedene v okviru prvega leta načrta. Vendar pa lahko država članica kadar koli sporoči, da ima glede na prejete informacije snov prednost pri evalvaciji, čeprav ni vključena v tekoči akcijski načrt Skupnosti. V teh primerih se lahko tekoči akcijski načrt Skupnosti spremeni, tako da se ta snov vključi pred letno posodobitvijo.

Izbirna merila

Agencija ECHA in države članice oblikujejo merila, ki temeljijo na obvladovanju tveganja in na podlagi katerih se izberejo snovi za vključitev v tekoči akcijski načrt Skupnosti.

Izbirna merila zajemajo informacije o nevarnosti, informacije o izpostavljenosti in informacije o količini snovi, vključno s skupno količino iste snovi v okviru več registracij. Merila, povezana z nevarnostjo in izpostavljenostjo, se ne uporabljajo neodvisno, ampak skupaj, da se zagotovi pristop, ki temelji na obvladovanju tveganja. Nevarna snov z nadzorovano izpostavljenostjo ima denimo lahko manjšo prednost kot manj nevarna snov z veliko izpostavljenostjo.

Države članice prispevajo k oblikovanju tekočega akcijskega načrta Skupnosti tako, da predlagajo snovi za vključitev. Uporabijo lahko enaka merila, ki temeljijo na obvladovanju tveganja, kot so bila dogovorjena z agencijo ECHA, ali pa v nekaterih primerih navedejo druge razloge za zaskrbljenost, ki temeljijo na obvladovanju tveganja in izhajajo iz nacionalnih prednostnih nalog.

Merila bodo periodično pregledana na podlagi pridobljenih izkušenj in sprememb prednostnih nalog.

V tekoči akcijski načrt Skupnosti za evalvacijo ne bodo vključene vse snovi, ki izpolnjujejo ta merila. Države članice in agencija ECHA morajo razmisliti, ali bi zahteva glede dodatnih informacij na koncu postopka evalvacije pomagala pojasniti prvotni vzrok zaskrbljenosti zaradi snovi. Na vključitev snovi v seznam tekočega akcijskega načrta Skupnosti lahko vplivajo tudi interesi in zmogljivosti držav članic.

Oblikovanje tekočega akcijskega načrta Skupnosti

V skladu z opredeljenimi merili, ki temeljijo na obvladovanju tveganja, agencija ECHA in države članice določijo več snovi, ki bi jih bilo mogoče vključiti v tekoči akcijski načrt Skupnosti. Države članice bodo izrazile svoje interese za evalvacijo določene snovi, tako da bo agencija ECHA lahko pripravila osnutek tekočega akcijskega načrta Skupnosti z imeni snovi in okvirnimi leti, v katerih se bo izvedla presoja.

Končni tekoči okvirni načrt Skupnosti se sprejme po posvetovanju med državami članicami in po izdaji mnenja Odbora držav članic agencije ECHA. Po objavi osnutka tekočega akcijskega načrta Skupnosti se lahko snovi dodajo ali odstranijo, dokler agencija ECHA ne sprejme končnega tekočega akcijskega načrta Skupnosti. Končni tekoči akcijski načrt Skupnosti izraža prvotno zaskrbljenost glede snovi in določa države članice, ki bodo opravile evalvacijo.

Agencija ECHA je prvi tekoči akcijski načrt Skupnosti za obdobje od leta 2012 do 2014 sprejela leta 2012. Vsako leto bo državam članicam predložila osnutek posodobitve tega načrta.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)