Postopek omejitve

intro

Omejitev je ukrep za zaščito zdravja ljudi in okolja pred nesprejemljivimi tveganji, ki jih pomenijo kemikalije. S tem ukrepom se lahko omeji ali prepove proizvodnja, dajanje na trg ali uporaba sporne snovi.

V nekaterih primerih se v sklopu omejitve določijo posebni pogoji, kot so denimo tehnični ukrepi ali posebne zahteve glede označevanja.

Omeji se lahko katera koli snov kot taka, v zmesi ali v izdelku. Lahko gre celo za eno od snovi, ki je ni treba registrirati v skladu z uredbo REACH.

Ni pa mogoče omejiti na mestu izoliranih intermediatov, snovi za uporabo v znanstvenih raziskavah in razvoju ter snovi, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi v okviru njihove uporabe v kozmetiki.

Prikaz diagrama

Pomakni se navzdol