Avtorizacija

Namen postopka za avtorizacijo je zagotoviti, da se snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, postopoma nadomestijo z manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami, če so na voljo druge, tehnično in ekonomsko izvedljive možnosti.

Pot do avtorizacije se začne, ko država članica ali agencija ECHA na zahtevo Komisije predlaga, naj se snov opredeli kot snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost.

Snovi z naslednjimi nevarnimi lastnostmi se lahko opredelijo kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost:

 

  • snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev med rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) kategorije 1A ali 1B v skladu z uredbo CLP;
  • snovi, ki so obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT), ali snovi, ki so zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB), v skladu s Prilogo III k uredbi REACH;
  • posamezne snovi, ki povzročajo enako raven zaskrbljenosti, kot snovi CMR ali PBT/vPvB.

Postopek opredelitve snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, vključuje 45-dnevno javno posvetovanje. Ko je snov opredeljena kot snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, je vključena na seznam kandidatnih snovi. Vključitev na seznam kandidatnih snovi sproži takojšnje obveznosti za dobavitelje snovi, kot so:

  • zagotovitev varnostnega lista,
  • obveščanje o varni uporabi,
  • odzivanje na zahteve potrošnikov v 45 dneh in
  • priglasitev agenciji ECHA, če izdelek, ki ga proizvajajo, vsebuje snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, v količini več kot eno tono na proizvajalca/uvoznika letno in če je snov prisotna v teh izdelkih v koncentraciji nad 0,1 % (masni delež).

Dodajanje snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, na seznam kandidatnih snovi

Namera predlagati snov za opredelitev kot snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, je pred predložitvijo predloga objavljena v registru namer, da bi se o predložitvi vnaprej obvestili sektor in drugi deležniki.

Predlog je pripravljen v skladu s Prilogo XV k uredbi REACH in vključuje dva glavna dela. V prvem so zagotovljeni podatki in utemeljitev za opredelitev snovi kot snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost. V drugem delu, ki se pregleda v nadaljnjih korakih po opredelitvi, so informacije o količinah na trgu EU, uporabah in možnih nadomestnih snoveh.

Po objavi predloga lahko kdor koli med 45-dnevnim posvetovanjem poda pripombe ali zagotovi dodatne informacije. Pripombe se lahko podajo v zvezi z lastnostmi snovi, njenimi uporabami ali drugimi možnostmi.

Če ni prejeta nobena pripomba, ki bi nasprotovala opredelitvi, je snov vključena neposredno na seznam kandidatnih snovi. Pripombe o uporabah in drugih možnostih se zberejo in obravnavajo v kasnejši fazi postopka, tj. ob priporočilu snovi za vključitev na seznam za avtorizacijo.

Če so prejete pripombe, ki zagotovijo nove informacije ali izpodbijajo podlago za opredelitev snovi kot snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, se predlog in pripombe pošljejo Odboru držav članic, da se dogovori o opredelitvi snovi kot snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost.

Če odbor doseže soglasje, se snov doda na seznam kandidatnih snovi. Če odbor soglasja ne doseže, se zadeva pošlje Komisiji.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)