Kaj je REACH?

Uredba REACH je predpis Evropske unije, ki je bil sprejet za izboljšanje varovanja zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih lahko povzročijo kemikalije, ter hkrati za okrepitev konkurenčnosti kemijske industrije Evropske unije. Spodbuja tudi alternativne metode za oceno nevarnosti snovi, da bi se zmanjšalo število testiranj na živalih. 

Uredba REACH se načeloma uporablja za vse kemične snovi; ne samo za tiste, ki se uporabljajo v industrijskih postopkih, temveč tudi za tiste, ki se uporabljajo v našem vsakdanjem življenju, na primer v čistilnih izdelkih, barvah in izdelkih, kot so oblačila, pohištvo in električni aparati. Zato je uredba pomembna za večino podjetij v EU.

Na podlagi uredbe REACH dokazno breme nosijo podjetja. V skladu z njo morajo opredeliti in obvladovati tveganja, povezana s snovmi, ki jih proizvajajo in prodajajo v EU. Agenciji ECHA morajo dokazati, kako je mogoče snov varno uporabljati, in uporabnike seznaniti z ukrepi za obvladovanje tveganja.

Če tveganj ni mogoče obvladovati, lahko organi uporabo snovi omejijo na različne načine. Dolgoročno bi bilo treba najbolj nevarne snovi nadomestiti z manj nevarnimi.

REACH je kratica za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij. Uredba je začela veljati 1. junija 2007.

Kako uredba REACH deluje?

Uredba REACH vzpostavlja postopke za zbiranje in ocenjevanje informacij o lastnostih in nevarnostih snovi.

Podjetja morajo registrirati svoje snovi, za to pa morajo sodelovati z drugimi podjetji, ki registrirajo isto snov.

Agencija ECHA prejema in ocenjuje posamezne registracije z vidika njihove skladnosti z zakonodajo, države članice EU pa ocenijo izbrane snovi, da pojasnijo začetne pomisleke glede njihovega vpliva na zdravje ljudi in okolje. Organi in znanstveni odbori agencije ECHA ocenijo, ali je tveganja, ki jih predstavljajo snovi, mogoče obvladovati.

Organi lahko nevarne snovi prepovejo, če so njihova tveganja neobvladljiva. Njihova uporaba se lahko tudi omeji ali pa se zanjo zahteva predhodno dovoljenje.

Vpliv uredbe REACH na podjetja

Uredba REACH vpliva na številna podjetja v številnih sektorjih, tudi na tista, ki sama zase ne menijo, da delajo s kemikalijami.

Na splošno imate lahko v skladu z uredbo REACH eno od teh vlog:

Proizvajalec: če proizvajate kemikalije, bodisi za lastno uporabo bodisi za dobavo drugim osebam (tudi če gre za izvoz), imate verjetno nekatere pomembne odgovornosti v skladu z uredbo REACH.

Uvoznik: če kupujete kar koli zunaj EU/EGP, imate verjetno določene odgovornosti v skladu z uredbo REACH. To so lahko posamezne kemikalije, zmesi za nadaljnjo prodajo ali končni proizvodi, kot so oblačila, pohištvo ali izdelki iz plastike.

Nadaljnji uporabniki: večina podjetij uporablja kemikalije, včasih celo ne da bi se tega zavedala, zato morate preveriti svoje obveznosti, če imate v svoji industrijski ali poklicni dejavnosti opravka s kakršnimi koli kemikalijami. V okviru uredbe REACH lahko za vas veljajo določene obveznosti.

Podjetja s sedežem zunaj območja EU: če ima vaše podjetje sedež zunaj območja EU, vas obveznosti uredbe REACH ne zavezujejo, četudi svoje izdelke izvažate na carinsko območje Evropske unije. Za izpolnjevanje obveznosti v skladu z uredbo REACH, na primer za registracijo snovi, so zadolženi uvozniki s sedežem v Evropski uniji ali edini zastopnik proizvajalca, ki nima sedeža v EU, s sedežem v Evropski uniji.