Kaj je REACH?

 

REACH je uredba Evropske unije, ki je bila sprejeta, da bi izboljšali varovanje človekovega zdravja in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije, ob sočasnem pospeševanju konkurenčnosti kemijske industrije v EU. Prav tako vzpodbuja alternativne metode za oceno nevarnosti snovi, da bi zmanjšali število poskusov na živalih.

Načeloma REACH velja za vse kemikalije: ne le za tiste, ki se uporabljajo v industrijskih postopkih, temveč tudi za tiste, ki se uporabljajo v vsakdanjem življenju, na primer v čistilih in barvah ter izdelkih, kot so oblačila, pohištvo in električni aparati. Zato uredba vpliva na večino podjetij v EU.

REACH prenaša dokazno breme na podjetja. Podjetja morajo za delovanje v skladu z uredbo opredeliti in upravljati tveganja, povezana s snovmi, ki jih proizvajajo in tržijo v EU. Evropski agenciji za kemikalije morajo dokazati, kako se lahko snovi varno uporabljajo, uporabnikom pa morajo posredovati ukrepe za obvladovanje tveganja.

Če tveganj ni mogoče obvladovati, lahko pristojni organi na različne načine omejijo uporabo snovi. Dolgoročno je treba najnevarnejše snovi zamenjati z manj nevarnimi.

REACH je kratica za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij. Uredba je začela veljati 1. junija 2007.

Kako REACH deluje?

REACH uvaja postopek zbiranja in ocenjevanja informacij o lastnostih snovi in njihovih nevarnostih.

Podjetja morajo svoje snovi registrirati in pri tem sodelovati z drugimi podjetji, ki registrirajo isto snov.

ECHA prejema in ocenjuje skladnost posameznih registracij, države članice EU pa ocenjujejo izbrane snovi, da se razjasnijo začetni zadržki v zvezi z zdravjem ljudi in okoljem. Pristojni organi in znanstveni odbori pri ECHA ocenjujejo, ali je možno tveganja, ki jih predstavljajo snovi, obvladovati.

Če tveganja ni mogoče obvladovati, lahko pristojni organi nevarne snovi prepovejo. Lahko se odločijo, da omejijo uporabo ali zanjo zahtevajo predhodno avtorizacijo.

Učinek REACH na podjetja

REACH vpliva na številna podjetij v mnogih sektorjih, čeprav morda menijo, da ne delajo s kemikalijami.

Na splošno imate lahko glede na REACH eno od naslednjih vlog:

Proizvajalec: če proizvajate kemikalije bodisi za lastno uporabo bodisi za dobavo drugim osebam (tudi če gre za izvoz), imate verjetno nekaj pomembnih odgovornosti v skladu z REACH.

Uvoznik: če kupujete karkoli zunaj EU/EGP, imate verjetno nekatere določene odgovornosti v skladu z REACH. Morda kupujete posamezne kemikalije, zmesi za nadaljnjo prodajo ali končne izdelke, kot so oblačila, pohištvo ali izdelki iz plastike.

Nadaljnji uporabniki: večina podjetij uporablja kemikalije, čeprav se morda tega ne zavedajo, zato morate preveriti svoje obveznosti, če ravnate s kemikalijami za industrijsko ali poklicno dejavnost. Morda imate nekatere določene odgovornosti v skladu z REACH.

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)