Statistični podatki o nadaljnjih uporabnikih, ki jih zadevajo izdane avtorizacije

Vloge za avtorizacijo lahko zajemajo uporabe določene snovi s strani vlagatelja, uporabe na nižji stopnji v dobavni verigi ali oboje.

Nadaljnji uporabnik, ki ga zajema avtorizacija, dodeljena akterju na višji stopnji v dobavni verigi, mora o svoji uporabi obvestiti agencijo ECHA. Ta zahteva temelji na členu 66 uredbe REACH.

Agencija ECHA vodi register prijav nadaljnjih uporabnikov in informacije posreduje pristojnim organom držav članic.

Spodnji diagram podaja pregled vseh do zdaj prejetih prijav nadaljnjih uporabnikov. Zaradi popolnosti podatkov so za ustrezne snovi predstavljene tudi podeljene avtorizacije. Agencija ECHA bo informacije posodabljala četrtletno.

Več podrobnosti o geografski porazdelitvi uporab je na voljo v rubriki „Zemljevidi in diagrami“.

Informacije, zbrane iz posameznih prijav, so predstavljene v rubriki „Register prijav“.

Navedene informacije temeljijo na prijavah, ki smo jih prejeli od uporabnikov. Zato lahko prihaja do netočnosti. Za dodatne informacije preberite pravno obvestilo agencije ECHA.

Ozadje:

Avtorizacije za uporabo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, se lahko dodelijo, če vlagatelj lahko dokaže, da je tveganje zaradi uporabe snovi ustrezno nadzorovano ali da so socialno-ekonomske koristi večje od tveganj ter primernih alternativ ni. Za vse avtorizacije velja časovno omejeno obdobje preverjanja. Namen postopka za avtorizacijo je zagotoviti, da se snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, postopoma nadomestijo z manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami, če so na voljo druge, tehnično in ekonomsko izvedljive možnosti. Za več informacij o postopku za avtorizacijo kliknite povezave, ki so na voljo na tej strani.

Za več informacij o javni različici registra prijav in njegovih ciljih glejte „Informacije iz prijav nadaljnjih uporabnikov, ki jih objavlja agencija ECHA“.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 September 2019 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 6 3 9
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Lead sulfochromate yellow 172 4 176
Lead chromate molybdate sulphate red 155 4 159
Trichloroethylene (TCE) 243 20 263
Chromium trioxide 7 56 63
1,2-dichloroethane 1 22 23
Potassium chromate 1 2 3
Sodium chromate 1 6 7
Total 595 121 716
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June
September

[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
    [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
[PDF]
Lead chromate molybdate sulfate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June
September

[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
September
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
September
[PDF]
Sodium chromate

 


 


 


June
September
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 


June
September
[PDF]

 

Prijave nadaljnjih uporabnikov se štejejo na naslednji način:

  • Vsaka uporaba na posameznem mestu se šteje kot ločena prijava, poroča pa se o skupnem številu aktivnih prijav (uporab). Če torej na enem mestu obstajajo štiri uporabe snovi in tri (enake ali drugačne) uporabe na drugem mestu, se to šteje kot sedem prijav.
  • Če agencija ECHA v nadaljevanju prejme posodobitev prijave, ki kaže, da se snov na določenem mestu ne uporablja več (prenehanje ali nadomestitev uporabe), se število uporab na tem mestu odšteje od trenutnega skupnega števila prijav.
  • Uporabe, za katere je obdobje preverjanja avtorizacije poteklo, poročilo o pregledu pa ni bilo predloženo, se odštejejo od skupnega števila (to velja tudi za uporabe imetnikov avtorizacij).

Opomba: Statistični podatki, objavljeni pred junijem 2018, so zaradi napake v algoritmu štetja vsebovali določene netočnosti. Od junija 2018 napake iz preteklega obdobja popravljamo pri vseh podatkih. Popravek je v glavnem vplival na števila, ki se nanašajo na snovi HBCDD (heksabromociklododekan in vsi glavni ugotovljeni diastereoizomeri), in v manjši meri na druge snovi.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)