Skip to Content
Skip to Content

Priporočilo za vključitev na seznam snovi za avtorizacijo

Priporočilo za vključitev na seznam snovi za avtorizacijo

Agencija ECHA redno izvaja ocene snovi, ki so na seznamu kandidatnih snovi, da bi določila, katere naj bodo vključene na seznam za avtorizacijo. Določitev prednosti temelji na informacijah o intrinzičnih lastnostih, široko razširjeni uporabi ali velikih količinah, ki spadajo v okvir zahteve za avtorizacijo. Agencija ECHA v okviru postopka začne 90-dnevno javno posvetovanje.

Osnutek priporočila med drugim vključuje naslednje informacije:

  • datum poteka, od katerega dalje sta dajanje snovi na trg in njena uporaba prepovedana, razen če je odobrena avtorizacija ali je uporaba izvzeta iz zahteve po avtorizaciji;
  • zadnji datum za vlogo, do katerega mora biti vloga prejeta, če želi vlagatelj še naprej dajati snov na trg ali jo uporabljati po datumu poteka;
  • obdobja za pregled za nekatere uporabe, če obstajajo;
  • uporabe, ki so izvzete iz zahteve za avtorizacijo, če obstajajo.

Odbor držav članic pripravi mnenje o osnutku priporočila ob upoštevanju pripomb, prejetih med javnim posvetovanjem.

Agencija ECHA pri pripravi končnega priporočila upošteva mnenje odbora in pripombe, prejete med javnim posvetovanjem. Priporočilo pošlje Evropski komisiji, ki odloči, katere snovi bodo vključene na seznam za avtorizacijo.

Izjeme

Obstaja nekaj splošnih izjem od zahteve za avtorizacijo. Poleg teh splošnih izjem lahko ECHA predlaga izjeme za določeno snov ali določeno uporabo, če zanjo že obstaja zakonodaja EU, ki določa minimalne zahteve za ustrezni nadzor tveganj za zaščito zdravja ljudi ali okolja.

Te izjeme so podrobneje opisane v priporočilu, ki ga agencija ECHA predloži Komisiji.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2