Postopek omejitve

Država članica ali agencija ECHA na zahtevo Evropske komisije lahko začne postopek za določitev omejitev, če je zaskrbljena, da neka snov pomeni nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi ali okolje. Agencija ECHA lahko tudi predlaga omejitev izdelkov, ki vsebujejo snovi, ki so na seznamu za avtorizacijo (Priloga XIV).

Namera pripraviti predlog za omejitev je zaradi vnaprejšnjega opozorila javno objavljena v registru namer, preden se pripravi dokumentacija predloga.

Dokumentacija predloga za omejitev vsebuje osnovne informacije, kot so identiteta snovi in utemeljitve za predlagane omejitve. Vključuje ugotovljena tveganja, informacije o alternativnih snoveh ter stroških in koristih za okolje in zdravje ljudi, ki jih bo prinesla omejitev.

Dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z uredbo REACH (Priloga XV) in predložena agenciji ECHA v dvanajstih mesecih od priglasitve namere priprave predloga.

Mnenji odborov

Odbora agencije ECHA po prejemu dokumentacije preverita, ali predlog izpolnjuje zahteve Priloge XV. Če jih, je dokumentacija objavljena za posvetovanje (brez vseh poslovnih zaupnih informacij). Zainteresirane strani lahko podajo pripombe o omejitvi v šestih mesecih po njeni objavi na spletišču agencije ECHA.

Odbor agencije ECHA za oceno tveganja (RAC) v devetih mesecih od tega datuma objave poda mnenje, ali je predlagana omejitev ustrezna za zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi ali okolje na podlagi dokumentacije in pripomb, prejetih med javnim posvetovanjem.

Odbor za socialno-ekonomsko analizo (SEAC) hkrati pripravi mnenje o socialno-ekonomskih učinkih predlaganih omejitev ob upoštevanju pripomb in socialno-ekonomskih analiz, ki so jih predložile zainteresirane strani. Vse pripombe o osnutku mnenja Odbora za socialno-ekonomsko analizo je treba predložiti v 60 dneh po njegovi objavi. Odbor za socialno-ekonomsko analizo nato v dvanajstih mesecih po začetku prvega javnega posvetovanja o predlogu omejitve sprejme svoje končno mnenje ob upoštevanju pripomb.

Poleg navedenih dveh skupin lahko tudi forum izvršilnih organov držav članic odboroma svetuje glede izvršljivosti predlagane omejitve.

Odločitev

Mnenji odborov agencije ECHA prispevata k odločitvi Evropske komisije, ki upošteva uravnotežen pogled na ugotovljena tveganja ter koristi in stroške predlagane omejitve.

Komisija v treh mesecih po prejemu mnenja odborov pripravi osnutek spremembe seznama omejitev iz Priloge XVII k uredbi REACH. Končna odločitev se sprejme v postopku v odboru, pri čemer so v pregled vključene države članice in Evropski parlament.

Izvrševanje

Po sprejetju omejitve snovi mora industrija zagotoviti skladnost z omejitvijo. To vključuje vse proizvajalce, uvoznike, distributerje, nadaljnje uporabnike ali trgovce na drobno.

Države članice so odgovorne za izvrševanje omejitve.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)