Prijava snovi v izdelkih

Izdelovalci in uvozniki morajo agenciji ECHA prijaviti snovi s seznama kandidatnih snovi, kadar so te prisotne v njihovih izdelkih, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

  • snov je v izdelkih prisotna v masnem deležu nad 0,1 %;
  • skupna letna količina snovi, prisotne v izdelkih, znaša več kot 1 tono.

Podjetja morajo snov prijaviti najkasneje šest mesecev po vključitvi snovi na seznam kandidatnih snovi.

Izjeme

Prijava ni potrebna v dveh primerih:

  • izdelovalec ali uvoznik izdelka lahko izključi izpostavljenost ljudi in okolja zadevni snovi pri običajnih ali razumno predvidljivih pogojih uporabe izdelka, vključno pri odstranjevanju. V takih primerih izdelovalci ali uvozniki prejemniku izdelka priskrbijo ustrezna navodila;
  • snov je za isto uporabo že registriral proizvajalec ali uvoznik v EU.

Pravna podlaga

Člen 7(2) (uredba REACH)

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)