Saziņa piegādes ķēdē

Piegādes ķēdes dalībniekiem var būt vairākas lomas, iespējams, pat vienlaikus. Atkarībā no jūsu lomas jums var būt dažādi pienākumi un var būt pieejami dažādi rīki un informācija, kas jums var palīdzēt. Tie ir aprakstīti lapās, kas paredzētas katrai lomai.

Efektīva saziņa starp pakārtotajiem lietotājiem un piegādātājiem visos REACH procesa posmos palīdz nodrošināt atbilstošas informācijas sniegšanu piegādes ķēdē.

Ja pakārtotie lietotāji sniedz piegādātājiem informāciju par saviem lietošanas veidiem un lietošanas apstākļiem, reģistrētāji var balstīt savus ķīmiskās drošības novērtējuma iedarbības scenārijus uz šo informāciju. Līdz ar to ieteikumi par drošu lietošanu, ko reģistrētājs paziņo pakārtotajiem lietotājiem, var būt būtiski un reālistiski.

Saziņas rīki

Rūpniecības nozaru organizācijas, dalībvalstis un ECHA ir sadarbojušās, lai kopīgu uzlabotu un saskaņotu saziņu piegādes ķēdē, izmantojot ķīmiskās drošības ziņojumu/iedarbības scenāriju (CSR/IS) ceļa karti un Iedarbības scenāriju apmaiņas tīklu (ENES). Saziņai augšup piegādes ķēdē bieži ar nozaru organizāciju starpniecību ir izstrādātas “lietošanas veidu kartes”, lai sniegtu informāciju reģistrētājiem.

Saziņai lejup piegādes ķēdē ir izstrādāti vairāki elementi: saskaņotas iedarbības scenāriju veidnes vielām, saskaņotas informācijas par maisījumu drošu lietošanu (SUMI) veidnes maisījumiem, harmonizētas iedarbības scenāriju frāzes un ziņošanas IT formāts, izstrādāta metodika galvenā komponenta noteikšanai maisījumos.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)