Vielas identificēšana

Vielas identificēšana ir process, kurā nosaka vielas identitāti.

Precīza vielas identificēšana ir priekšnoteikums lielākajai daļai REACH, CLP un biocīdu procesu. Jo īpaši tā ļauj efektīvi un pareizi sagatavot kopīgus REACH reģistrācijas pieteikumus un nodrošina testa datu piemērotību vielai, kas reģistrēta saskaņā ar REACH. Tā ļauj aptuveni novērtēt reģistrētās vielas bīstamību un risku.

Ar pareizu vielas identificēšanu nodrošina arī:

  • informācijas kopīgu lietošanu, lai novērstu nevajadzīgus testus ar dzīvniekiem un liekas izmaksas;
  • testa datu lietošanu uzņēmumos un analoģijas lietošanu vielu grupas ietvaros;
  • vērtējumu par to, vai viela ir iekļauta licencēšanas sarakstā un ierobežojumu sarakstā, vai arī tai ir saskaņota klasifikācija un marķējums.

Parasti vielas identitāti var raksturot ar:

  • ķīmisko nosaukumu, piemēram, benzols;
  • numuru, piemēram, EK numurs 200-753-7, un
  • ķīmisko sastāvu, piemēram, > 99 % benzola un < 1 % toluola.  Šo sastāvu nosaka ar ķīmisku analīzi.  

Reglamentējošie procesi, kuros vielas identificēšanai ir galvenā nozīme, ir turpmāk minētie.

 

REACH informācijas pieprasījums

Uzņēmumiem, kuri plāno reģistrēt jaunu vielu vai esošu vielu, kas nav provizoriski reģistrēta, ir pienākums pieprasīt informāciju no ECHA, vai par minēto vielu jau ir iesniegts reģistrācijas pieteikums.

Informācijas pieprasīšanas procesā ir svarīgi precīzi identificēt vielu, lai varētu nodrošināt, ka uzņēmumiem, kas plāno reģistrēt vai jau ir reģistrējuši to pašu vielu, tiek pareizi noorganizēta savstarpējā saziņa. Tas attiecīgi nodrošina datu kopīgu lietošanu. 

 

REACH reģistrācija

Reģistrācijas pamatā ir princips "viena viela, viens reģistrācijas pieteikums". Tas nozīmē, ka tās pašas vielas ražotājiem un importētājiem ir pienākums kopīgi iesniegt reģistrācijas pieteikumu.

Precīza vielas identificēšana ir svarīga reģistrācijas procesā, lai varētu nodrošināt, ka tās pašas vielas reģistrētāji pieder vienam un tam pašam kopīgajam reģistrācijas pieteikumam. Tā arī nosaka kopīgās reģistrācijas apjomu.

 

PPORD atbrīvojums

Vielas, kas paredzētas lietošanai uz ražojumiem un procesiem orientētā pētniecībā un tehnoloģiju izstrādē (PPORD), var tikt atbrīvotas no reģistrācijas pienākuma uz pieciem gadiem. Uzņēmumiem, kuri vēlas izmantot šo atbrīvojumu, ir jāiesniedz PPORD paziņojums ECHA.

Precīza vielas identificēšana ir svarīga PPORD atbrīvojuma procesā, lai saprastu, piemēram, uz ko ir plānots attiecināt šo atbrīvojumu.

 

Novērtēšana saskaņā ar REACH

ECHA un dalībvalstis novērtē uzņēmumu iesniegto informāciju, lai pārbaudītu reģistrācijas dokumentāciju un testēšanas priekšlikumu kvalitāti. Turklāt šā izvērtējuma mērķis ir noskaidrot, vai attiecīgā viela nerada risku cilvēku veselībai vai videi.

Precīza vielas identificēšana ir svarīga novērtēšanas procesos, jo tā ļauj ECHA un dalībvalstīm noteikt, vai katrs reģistrācijas pieteikums attiecas tikai uz vienu vielu un vai testa dati attiecībā uz minēto vielu ir pietiekami.

 

Riska pārvaldība saskaņā arCLP REACH un

Uzņēmumiem ir jānovērtē, vai viela ir iekļauta licencēšanas sarakstā un ierobežojumu sarakstā, vai arī tai ir saskaņota klasifikācija un marķējums. To var precīzi izdarīt tikai tad, ja viela ir pareizi identificēta.

 

Biocīdi

Biocīdu regula (BPR) attiecas uz tādu biocīdu laišanu tirgū un lietošanu, ko izmanto cilvēku, dzīvnieku, materiālu vai izstrādājumu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem, piemēram, kaitēkļiem vai baktērijām, izmantojot biocīdos iekļauto aktīvo vielu iedarbību.

Ar biocīda precīza identificēšanu nodrošina testa datu piemērotību šai vielai un datu pareizu kopīgu lietošanu. Tādā veidā var aptuveni novērtēt biocīda bīstamību un risku.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)