Vielas identificēšana

Vielas identificēšana ir process, kurā nosaka vielas identitāti.

Precīza vielas identificēšana ir priekšnoteikums lielākajai daļai REACH regulā, CLP regulā un biocīdu regulā noteikto procesu. Tā ļauj efektīvi un pareizi sagatavot kopīgās REACH reģistrācijas un nodrošina testēšanas datu piemērotību vielai, kas reģistrēta saskaņā ar REACH regulu. Tas ļauj rūpīgi novērtēt reģistrējamās vielas bīstamību un risku.

Pareiza vielas identificēšana nodrošina arī šādas iespējas:

  • informācijas kopīga lietošana, lai izvairītos no nevajadzīgiem izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un liekām izmaksām;
  • testēšanas datu lietošana dažādos uzņēmumos un analoģijas principa izmantošana vielu grupas ietvaros;
  • novērtēšana, vai viela ir iekļauta Licencēšanas sarakstā vai ierobežojumu sarakstā un vai tai ir veikta harmonizēta klasificēšana un marķēšana.

Parasti vielas identitāti var raksturot ar šādiem parametriem:

  • ķīmiskais nosaukums, piemēram, benzols;
  • numurs, piemēram, EK numurs 200-753-7, un
  • ķīmiskais sastāvs, piemēram, > 99 % benzola un < 1 % toluola.  Sastāvu nosaka ar ķīmisko analīzi.  

Tālāk minēti reglamentējošie procesi, kuros vielas identificēšanai ir būtiska nozīme.

 

Informācijas pieprasīšana saskaņā ar REACH regulu

Uzņēmumiem, kuri plāno reģistrēt jaunu vielu vai esošu vielu, ko tie nav provizoriski reģistrējuši, ir pienākums noskaidrot no ECHA, vai jau ir iesniegts šīs vielas reģistrācijas pieteikums.

Informācijas pieprasīšanas procesā ir svarīgi precīzi identificēt vielu, lai nodrošinātu, ka starp uzņēmumiem, kas plāno reģistrēt vai jau ir reģistrējuši to pašu vielu, tiek pareizi noorganizēta savstarpējā saziņa. Tas nodrošina datu pareizu kopīgu lietošanu. 

 

REACH reģistrācija

Reģistrācijas pamatā ir princips “viena viela, viens reģistrācijas pieteikums”. Tas nozīmē, ka tās pašas vielas ražotājiem un importētājiem ir pienākums kopīgi iesniegt reģistrācijas pieteikumu.

Precīza vielas identificēšana ir svarīga reģistrācijas procesā, lai nodrošinātu, ka tās pašas vielas reģistrētāji ir piederīgi vienam un tam pašam kopīgās reģistrācijas pieteikumam. Identifikācija nosaka arī kopīgās reģistrācijas tvērumu, jo atvieglo vielas identitātes profila (SIP) izveidošanu un ziņošanu par robežsastāvu.

 

PPORD piemērojamais atbrīvojums

Vielas, ko paredzēts lietot uz ražojumiem un procesiem orientētā pētniecībā un tehnoloģiju izstrādē (PPORD), var būt atbrīvotas no reģistrācijas pienākuma uz pieciem gadiem. Uzņēmumiem, kuri vēlas izmantot šo atbrīvojumu, ir ECHA jāiesniedz PPORD paziņojums.

Precīza vielas identificēšana ir nozīmīga PPORD atbrīvojuma procesā, lai saprastu, piemēram, uz ko atbrīvojums attieksies.

 

Izvērtējums saskaņā ar REACH regulu

ECHA un dalībvalstis izvērtē uzņēmumu iesniegto informāciju, lai pārbaudītu reģistrācijas dokumentācijas un testēšanas priekšlikumu kvalitāti. Izvērtēšanas mērķis ir arī noskaidrot, vai attiecīgā viela nerada draudus cilvēku veselībai vai apkārtējai videi.

Vielas precīza identificēšana ir svarīga izvērtēšanas procesam, jo ļauj ECHA un dalībvalstīm noteikt, vai katra reģistrācija ietver tikai vienu vielu un vai testēšanas dati ir piemēroti šai vielai. Vielas identitātes profils (SIP) un robežsastāva ziņošana nodrošina testēšanas datu piemērotības pārredzamību.

 

Riska pārvaldība saskaņā ar REACH un CLP regulu

Uzņēmumiem jānovērtē, vai viela ir iekļauta Licencēšanas sarakstā vai ierobežojumu sarakstā un vai tai ir veikta harmonizēta klasificēšana un marķēšana. To var precīzi izdarīt tikai tad, ja viela ir pareizi identificēta.

 

Biocīdi

Biocīdu regula (BPR) attiecas uz tādu biocīdu laišanu tirgū un lietošanu, ko izmanto, lai aizsargātu cilvēkus, dzīvniekus, materiālus vai izstrādājumus pret kaitīgiem organismiem, piemēram, kaitēkļiem vai baktērijām, izmantojot biocīdos iekļauto aktīvo vielu iedarbību.

Biocīdu vielu precīza identificēšana nodrošina, ka testēšanas dati ir piemēroti attiecīgajai vielai un to kopīgā lietošana notiek pareizi. Tas ļauj rūpīgi novērtēt biocīdās vielas bīstamību un risku.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)