Saziņa piegādes ķēdē

Drošības datu lapas

safety data sheet Drošības datu lapās iekļauj informāciju par vielu vai maisījumu īpašībām un bīstamību, norādījumus par rīkošanos, iznīcināšanu un pārvadāšanu, kā arī informāciju par pirmās palīdzības, ugunsdrošības un iedarbības kontroles pasākumiem. Drošības datu lapu formāts un saturs ir noteikts REACH regulā. Drošības datu lapas būtu jāpiegādā pakārtotajiem lietotājiem šādos gadījumos: 

  • ja viela vai maisījums saskaņā ar CLP regulu ir klasificēts kā bīstams;
  • ja viela ir noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT) vai ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB); vai
  • ja viela ir iekļauta vielu, kas rada lielas bažas (SVHC), kandidātu sarakstā.

Taču, ja vielu vai maisījumu pārdod arī plašai sabiedrībai, SDS nav jāpiegādā, izņemot gadījumus, kad pakārtotais lietotājs vai izplatītājs to pieprasa. 

Attiecībā uz maisījumiem, kas nav klasificēti kā bīstami, bet satur dažas bīstamas vielas, SDS būtu jāpiegādā, ja pakārtotie lietotāji vai izplatītāji to pieprasa. 

Drošības datu lapa būtu nekavējoties jāatjaunina, ja kļūst pieejama jauna informācija par vielas bīstamību vai rodas vajadzība pēc stingrākiem riska pārvaldības pasākumiem. 

Kad pakārtotie lietotāji saņem drošības datu lapu, viņiem jānosaka un jāpiemēro atbilstoši pasākumi, lai adekvāti kontrolētu riskus. Piegādātāji un SDS saņēmēji ir aicināti pārbaudīt, vai drošības datu lapā ir sniegta vajadzīgā informācija. Šim nolūkam ir pieejams kontrolsaraksts, ko izstrādājusi ECHA un īstenošanas iestādes. Pakārtotie lietotāji ir aicināti informēt savus piegādātājus par saņemtajā SDS konstatētajām neprecizitātēm vai neatbilstībām. 

Arī tad, ja drošības datu lapas nav vajadzīgas, piegādātājam tomēr jāsniedz pietiekama informācija par drošu lietošanu. Ja uz kādu vielu attiecas ierobežošana vai licencēšana, būtu jāsniedz vajadzīgā informācija. Tādu izstrādājumu piegādātājiem, kuri satur kandidātu sarakstā iekļautu vielu koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % (w/w), jāsniedz pakārtotajiem lietotājiem un izplatītājiem pietiekama informācija, lai izstrādājuma lietošana būtu droša.

Iedarbības scenāriji

Iedarbības scenāriji sniedz informāciju par to, kā lietošanas laikā ir iespējams kontrolēt bīstamu vielu iedarbību uz darbiniekiem, patērētājiem un vidi. Attiecīgi iedarbības scenāriji būtu jāpievieno pielikumā vielu drošības datu lapai, ja uzņēmums piegādes ķēdē saskaņā ar REACH regulu ir veicis ķīmiskās drošības novērtējumu.

Lai nodrošinātu efektīvu saziņu, būtiska nozīme ir harmonizēšanai un automatizācijai. To atzīstot, ir saskaņots vienots iedarbības scenāriju izkārtojuma formāts un izstrādāts ESCom standarta frāžu katalogs un IT formāts (ESComXML). Tas ļauj automatizēti apmainīties ar saskaņotu informāciju par ķīmisku vielu drošu lietošanu starp dažādiem dalībniekiem piegādes ķēdē un viņu pašu sistēmām.

Saņemot iedarbības scenārijus, pakārtotajiem lietotājiem jāpārbauda, vai tajos ir iekļauts viņu vielas lietošanas veids un lietošanas apstākļi, vai jāveic alternatīvi pasākumi.

Bīstamu maisījumu sintezētājiem no iedarbības scenārijiem ir jāiegūst būtiskā paziņojamā informācija un arī jāizvēlas, kā vislabāk paziņot šo informāciju.

Nozare ir izstrādājusi divas pieejas, lai palīdzētu sintezētājiem iegūt paziņojamo informāciju. Saskaņā ar vienu no šīm pieejām, ko sauc "informācija par maisījumu drošu lietošanu" (SUMI), nozaru organizācijas nosaka riska pārvaldības pasākumus nozarē tipiskiem produktiem un lietošanas veidiem. Tās ģenerē SUMI, sniedzot šo informāciju lietotājiem draudzīgā veidā un izmantojot saskaņotu veidni.

Sintezētāji izvēlas savam produktam atbilstošo SUMI un pārbauda, vai tā atbilst no piegādātājiem saņemtajiem iedarbības scenārijiem. Ķīmisko vielu pakārtoto lietotāju koordinācijas grupa (DUCC) ir publicējusi paskaidrojošu dokumentu.

Otra pieeja, ko sauc par "galveno komponentu noteikšanu" (LCID), ir paredzēta situācijām, kad piemērota SUMI nav pieejama. Sintezētājs nosaka maisījuma galvenos komponentus un no galveno komponentu riska pārvaldības pasākumiem atvasina informāciju par maisījuma drošu lietošanu. CEFIC ir publicējusi praktisku rokasgrāmatu par LCID metodiku.

Sintezētājiem ir vairākas iespējas, kā paziņot no maisījumu sastāvā esošo vielu iedarbības scenārijiem iegūto būtisko informāciju.

 

1. Informācijas iekļaušana drošības datu lapas pamatdaļā

Šis ir piemērots veids, ja saņēmēji ir gala lietotāji un ir salīdzinoši neliels noteikto lietošanas veidu un/vai konsekventu lietošanas apstākļu un riska pārvaldības pasākumu skaits.

 

2. Informācijas par maisījuma drošu lietošanu pievienošana pielikumā drošības datu lapai

Šis ir piemērots veids, ja ir daudz lietošanas veidu ar atšķirīgiem lietošanas apstākļiem. Nozaru organizācijas ir vienojušās par saskaņotu formātu, ko sauc par SUMI veidni.

 

3. Attiecīgu iedarbības scenāriju par maisījumā esošajām vielām pievienošana pielikumā drošības datu lapai

Šis ir piemērots veids, ja saņēmēji arī ir sintezētāji un ģenerē drošības datu lapas paši saviem maisījumiem. Tas varētu būt piemērots arī maisījuma gala lietotājiem, ja vienā iedarbības scenārijā par katru apzināto lietošanas veidu ir skaidri norādīti atbilstoši riska pārvaldības pasākumi. Ja ir vairāki vienas un tās pašas vielas piegādātāji, ir iespējams ģenerēt konsolidētu iedarbības scenāriju.

Plašāku informāciju par dažādajām iespējām un to piemērojamību sk. ECHA Vadlīniju pakārtotajiem lietotājiem 7.2. iedaļā.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)