Ierobežošanas process

intro

Ierobežojums ir veids, kā aizsargāt cilvēku veselību un vidi no ķīmisko vielu radītiem riskiem. Ierobežojumi parasti nosaka vielas ražošanas, laišanas tirgū vai izmantošanas ierobežojumus vai aizliegumu.

Dažos gadījumos ar ierobežojumu var paredzēt īpašus nosacījumus, piemēram, tehniskos pasākumus vai marķēšanas prasības.

Ierobežojumu var piemērot jebkurai vielai atsevišķi, maisījumā vai izstrādājumā. Tā var būt arī tāda viela, kas nav jāreģistrē saskaņā ar REACH regulu.

Ierobežojumus nepiemēro ražotnē izolētiem starpproduktiem, vielām, ko izmanto zinātniskajā pētniecībā un izstrādē, un vielām, kas rada risku cilvēku veselībai tikai tad, ja tās izmanto kosmētikā.

Skatīt blokshēmu

Ritināt uz leju

DARBĪBAS

Lai ierobežotu vielu izgatavošanu, laišanu tirgū vai lietošanu, jāveic turpmāk minētās darbības.