Ierobežojums

Ierobežojumi ir paredzēti cilvēku veselības un vides aizsardzībai pret nepieļaujamu risku, kas saistīts ar ķīmiskām vielām un to maisījumiem. Ar ierobežojumiem var ierobežot vai aizliegt noteiktas vielas ražošanu, laišanu tirgū vai lietošanu.

Ierobežojums piemērojams jebkādai vielai, vielai maisījumā vai izstrādājumā, arī tām vielām, kuras nav jāreģistrē. Tas var tikt piemērots arī importam.

Dalībvalsts, kā arī ECHA pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma, var ierosināt ierobežojumus, ja pastāv uzskats, ka riska risinājums nepieciešams visas Savienības mērogā.

Jebkura persona var iesniegt atsauksmi par vielas ierobežojuma priekšlikumu. Vislielāko interesi varētu izrādīt uzņēmumi, organizācijas, kas pārstāv nozari vai pilsonisko sabiedrību, atsevišķi pilsoņi, kā arī valsts iestādes. Atsauksmes tiek gaidītas gan no ES, gan no trešām valstīm.

ECHA sadarbojas ar dalībvalstu ekspertiem, sagatavojot zinātniskus atzinumus par visiem ierosinātajiem ierobežojumiem, tādējādi palīdzot Eiropas Komisijai kopā ar dalībvalstīm pieņemt galīgo lēmumu.