Dalībnieki

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Izvērtēšanas procesa galvenie dalībnieki ir:

Image

 

Reģistrētājs

 

A natural or legal person established within the European Economic Reģistrētājs var būt fiziska persona vai juridiska persona, kas dibināta Eiropas Ekonomikas Zonā (EEZ), kura ražo vai importē EEZ vielas vienas tonnas vai lielākā apmērā gadā vai persona, kura ir iecelta kā vienīgais pārstāvis saskaņā ar REACH regulas 8. pantu.

Saskaņā ar REACH reģistrētājiem ir jānodrošina informācija par vielas raksturīgajām īpašībām. Informācija, kas jāsniedz par katru vielu, ir atkarīga no saražotās vai importētās tonnāžas; jo lielāka tonnāža, jo vairāk informācijas ir jāiesniedz. Iesniegumā ir jāiekļauj tehniskā dokumentācija un, ja vielas ražo vai importē 10 tonnu apmērā gadā un vairāk, ķīmiskās drošības ziņojums.
Image

 

Trešās personas

 

Trešās personas ir pilsoņi, organizācijas, zinātniskie darbinieki, uzņēmumi un iestādes, kas nav reģistrētāji. Tās var iesniegt informāciju par priekšlikumiem veikt testēšanu ar mugurkaulniekiem. 

 

Image

ECHA

Sekretariāts

ECHA sekretariāts sniedz atbalstu komitejām un forumam, pārredzamā un efektīvā veidā nodrošinot labākos iespējamos zinātniskos, tehniskos un regulatīvos pakalpojumus.


Dalībvalstu komiteja (MSC)

Dalībvalstu komitejas uzdevums ir panākt vienprātīgu vienošanos par ECHA izvērtēšanas lēmumu projektiem, kuriem dalībvalstis ir ierosinājušas grozījumus. Dalībvalstu komiteja šos lēmumu projektus apspriež un vienojas par tiem savās sanāksmēs, vai arī vienošanos var panākt rakstveida procedūrā.

 

Kad dalībvalstu komiteja ir panākusi vienošanos, ECHA pieņem galīgo lēmumu un sniedz to reģistrētājam. Ja vienprātīgu vienošanos nevar panākt, jautājums lēmuma pieņemšanai tiek nodots Eiropas Komisijai.

 

Image

Dalībvalstis

 

Dalībvalsts kompetentās iestādes var komentēt ECHA lēmumu projektus un iesniegt grozījumu priekšlikumus.

Tās var ierosināt vielas arī vielas novērtēšanai.Dalībvalstis veic šo novērtēšanu, lai noskaidrotu jebkurus potenciālos riskus cilvēka veselībai vai videi, kādus varētu radīt šī viela. Saskaņā ar ECHA lēmumu var pieprasīt arī papildu informāciju.

 

Dalībvalstis var noteikt arī valsts pasākumus saistībā ar vielām vai reģistrētājiem, vai ierosināt ES mēroga riska pārvaldības pasākumu pieņemšanu (piemēram, arodekspozīcijas robeža, ES mēroga ierobežojumi, ES saskaņotā klasifikācija un marķēšana).

 
Image

 

Eiropas Komisija

 

Visi ECHA pieņemtie izvērtēšanas lēmumi ir vienprātīgi jāatbalsta dalībvalstīm. Ja vienprātīgu vienošanos nevar panākt, Eiropas Komisijai ir jāsagatavo lēmuma projekts, kas ir jāpieņem saskaņā ar komiteju procedūru.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)