REACH izpratne

REACH ir Eiropas Savienības regula, kas tika pieņemta, lai uzlabotu cilvēku veselības un vides aizsardzību pret riskiem saistībā ar ķīmiskām vielām, tādējādi veicinot ES ķīmiskās rūpniecības konkurētspēju. Tā arī veicina alternatīvas metodes vielu bīstamības novērtēšanai, lai samazinātu testu skaitu ar dzīvniekiem. 

Principā REACH attiecas uz visām ķīmiskajām vielām; ne tikai uz tām, kuras izmanto rūpnieciskos procesos, bet arī uz tām, kuras izmantojam ikdienas dzīvē, piemēram, uz tīrīšanas līdzekļiem, krāsām, kā arī tādiem izstrādājumiem kā apģērbs, mēbeles un elektriskās ierīces. Tādējādi šī regula ietekmē lielāko daļu uzņēmumu visā ES.

REACH uzdod pierādīšanas pienākumu uzņēmumiem. Lai izpildītu šīs regulas prasības, uzņēmumiem ir jāapzina un jāpārvalda ar tām vielām saistītie riski, kuras viņi ražo un laiž ES tirgū. Uzņēmumiem ir jāizklāsta ECHA, kā vielu var droši lietot, un tiem ir jāpaziņo riska pārvaldības pasākumi lietotājiem.

Ja riskus nevar pārvaldīt, iestādes var dažādos veidos ierobežot vielu lietošanu. Ilgtermiņā visbīstamākās vielas ir jāaizstāj ar mazāk bīstamām vielām.

REACH – ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana. Tā stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā.

REACH darbojas?

REACH nosaka procedūras informācijas par vielu īpašībām un bīstamību vākšanai un novērtēšanai.

Uzņēmumiem ir jāreģistrē savas vielas, un šim nolūkam tiem ir jāsadarbojas ar citiem uzņēmumiem, kuri reģistrē to pašu vielu.

ECHA saņem un izvērtē individuālus reģistrācijas pieteikumus, vai tie ir atbilstīgi, un ES dalībvalstis novērtē izvēlētas vielas, lai noskaidrotu sākotnējās bažas attiecībā uz cilvēku veselību vai vidi. Iestādes un ECHA zinātniskās komitejas novērtē, vai ir iespējams pārvaldīt vielu radītos riskus.

Iestādes var aizliegt bīstamas vielas, ja to radītie riski nav pārvaldāmi. Tās var arī nolemt ierobežot vielas lietošanu vai noteikt, ka iepriekš ir jāsaņem licence.

REACH ietekme uz uzņēmumiem

REACH ietekmē plašu uzņēmumu loku daudzās nozarēs, pat tos, kuri, iespējams, neuzskata sevi par iesaistītiem darbā ar ķimikālijām.

Kopumā saskaņā ar REACH jums var būt viena no šādām funkcijām:

Ražotājs: ja ražojat ķīmiskās vielas vai nu savām vajadzībām, vai lai piegādātu citiem cilvēkiem (pat eksportam), tad, iespējams, jums būs daži svarīgi pienākumi saskaņā ar REACH.

Importētājs: ja iepērkat kaut ko no valstīm ārpus ES/EEZ, jums, iespējams, būs daži pienākumi saskaņā ar REACH. Tās var būt atsevišķas ķimikālijas, maisījumi tālākai pārdošanai vai gatavi izstrādājumi, piemēram, apģērbi, mēbeles vai plastmasas izstrādājumi.

Pakārtotie lietotāji: lielākā daļa uzņēmumu lieto ķīmiskās vielas, dažkārt to pat nemaz nenojaušot, tādēļ jums ir jāpārbauda savi pienākumi, ja izmantojat kādas ķīmiskas vielas savā rūpnieciskajā vai profesionālajā darbībā. Jums var būt daži pienākumi saskaņā ar REACH.

Ārpus ES dibināti uzņēmumi: ja esat ārpus ES dibināts uzņēmums, jums REACH regulā noteiktie pienākumi nav saistoši, pat ja jūs eksportējat produktus Eiropas Savienības muitas teritorijā. Atbildību par REACH regulas prasību izpildi, tādu kā reģistrācija, uzņemas Eiropas Savienībā dibinātie importētāji vai ārpus ES dibināta ražotāja vienīgais pārstāvis, kas dibināts Eiropas Savienībā.