Kopsavilkums par pienākumiem, kad kandidātu sarakstā iekļauj vielas, kas rada lielas bažas (SVHC)

Uz uzņēmumiem var attiekties juridiski pienākumi, kas ir jāpilda gadījumos, kad kandidātu sarakstā iekļauj kādas vielas. Šie pienākumi, kas stājas spēkā dienā, kad notiek iekļaušana, attiecas ne tikai uz sarakstā iekļautajām vielām tīrā veidā vai maisījumos, bet arī uz to klātbūtni izstrādājumos.

Vielas izstrādājumos

ES vai EEZ reģistrētiem piegādātājiem, kuri piegādā izstrādājumus, kas satur kandidātu sarakstā iekļautas vielas koncentrācijā virs 0,1 % pēc masas, ir saviem klientiem jāsniedz pietiekama informācija, lai būtu iespējama izstrādājuma droša lietošana.

Pēc patērētāja pieprasījuma ES vai EEZ reģistrētiem piegādātājiem, kuri piegādā izstrādājumus, kas satur kandidātu sarakstā iekļautas vielas koncentrācijā virs 0,1 % pēc masas, ir jāsniedz pietiekama informācija, lai būtu iespējama izstrādājuma droša lietošana. Šī informācija ir jāsniedz 45 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

ES un EEZ reģistrētiem ražotājiem vai importētājiem ir jāinformē ECHA, ja to izstrādājums satur kandidātu sarakstā iekļautu vielu. Šis pienākums ir piemērojams gadījumā, ja vielas kopējais daudzums šajos izstrādājumos pārsniedz vienu tonnu uz katru ražotāju vai importētāju gadā un ja vielas koncentrācija šajos izstrādājumos pārsniedz 0,1 % pēc masas.

Paziņojumi ir jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc vielas iekļaušanas kandidātu sarakstā. Paziņojums nav vajadzīgs, ja:

  • izstrādājuma ražotājs vai importētājs pierāda, ka izstrādājuma lietošanas un likvidēšanas laikā nav iespējama iedarbība uz cilvēkiem un vidi; tomēr tādos gadījumos ražotājam vai importētājam ir izstrādājuma saņēmējam jānodrošina attiecīgi norādījumi;
  • viela jau ir reģistrēta šim lietošanas veidam.

Drošības datu lapas vielām tīrā veidā un vielām maisījumos

Kandidātu sarakstā iekļautu vielu (ko piegādā tīrā veidā vai maisījumos) ES un EEZ reģistrētiem piegādātājiem ir saviem klientiem jānodrošina drošības datu lapa.

Iepriekš sagatavoto drošības datu lapu 15. iedaļa ir jāpapildina ar atjauninātu informāciju, lai vielu identificētu kā SVHC (REACH regulas 31. panta 9. punkta a) apakšpunkts).

Tādu maisījumu ES un EEZ reģistrētiem piegādātājiem, kas nav klasificēti kā bīstami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ir saņēmējiem pēc to pieprasījuma jānodrošina drošības datu lapa, ja:

  • maisījums satur vismaz vienu vielu, kuras individuālā koncentrācija maisījumā ir ≥ 0,1 % pēc masas maisījumos, kas nav gāzveida maisījumi; un
  • šī viela ir iekļauta kandidātu sarakstā vai nu saskaņā ar 57. panta d) apakšpunktu (noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela (PBT)), vai e) apakšpunktu (ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva viela (vPvB)), vai arī f) apakšpunktu (viela, kas rada vienlīdz lielas bažas).

Tas neattiecas uz visu ES un EEZ reģistrēto piegādātāju, kuri piegādā maisījumus, kas nav klasificēti kā bīstami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, vispārējo pienākumu nodrošināt to saņēmējiem pēc pieprasījuma drošības datu lapu, ja maisījums satur vielu, kuras individuālā koncentrācija maisījumā ir ≥ 1 % pēc masas maisījumos, kas nav gāzveida maisījumi, un ≥ 0,2 % pēc tilpuma gāzveida maisījumiem, ja šī viela rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi.

Emisiju samazināšana

Savās telpās īstenojot, kā arī iesakot pakārtotajiem lietotājiem īstenot riska pārvaldības pasākumus, kas samazina iedarbību uz cilvēkiem un vidi un emisijas tādu vielu gadījumā, kuras atbilst PBT un vPvB kritērijiem, ražotāji un importētāji ne vēlāk kā brīdī, kad šīs vielas kā tādas tiek iekļautas kandidātu sarakstā, izmanto informāciju no sava ķīmiskās drošības ziņojuma (CSR). Pamatojoties uz šo ieteikumu, pakārtotajiem lietotājiem ir jānosaka un jāīsteno attiecīgi pasākumi, lai adekvāti kontrolētu saistītos riskus.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)