Statistika par pakārtotajiem lietošanas veidiem, uz kuriem attiecas atļaujas

Licences pieteikumus var iesniegt par konkrētas vielas pieteikuma iesniedzēja lietošanas veidiem, lietošanas veidiem lejup piegādes ķēdē, vai par abiem.

Pakārtotajiem lietotājiem, uz kuriem attiecas licences, kas piešķirtas dalībniekiem augšup piegādes ķēdē, jāziņo ECHA par saviem lietošanas veidiem. Šī prasība pamatojas uz REACH regulas 66. pantu.

ECHA uztur pakārtoto lietotāju paziņojumu reģistru un nodod informāciju dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Diagrammā ir sniegts pārskats par visiem līdz šim saņemtajiem pakārtoto lietotāju paziņojumiem. Lai informācija būtu pilnīga, ir norādītas arī attiecīgajām vielām piešķirtās licences. ECHA atjauninās informāciju reizi ceturksnī.

Plašāka informācija par lietošanas veidu ģeogrāfisko izplatību ir pieejama sadaļā “Kartes un diagrammas”.

Informācija, kas savākta no atsevišķiem paziņojumiem, ir sniegta sadaļā “Paziņojumu reģistrs”.

Sniegtā informācija pamatojas uz paziņojumiem, kas saņemti no lietotājiem. Tāpēc tajā var būt neprecizitātes. Plašākai informācijai lūgums skatīt ECHA juridisko paziņojumu.

Pamatinformācija

Lietošanas licences vielām, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC), var tikt piešķirtas, ja pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka vielas lietošanas risks tiek pienācīgi kontrolēts vai ka sociālekonomiskie ieguvumi atsver riskus un nav piemērotu alternatīvu. Uz visām licencēm attiecas pārskatīšanas termiņš. Licencēšanas procesa mērķis ir nodrošināt SVHC vielu pakāpenisku aizstāšanu ar mazāk bīstamām vielām vai tehnoloģijām, ja ir pieejamas tehniski un ekonomiski iespējamas alternatīvas. Plašākai informācijai par licencēšanas procesu izmantojiet šajā lapā pieejamās saites.

Plašākai informācijai par paziņojumu reģistra publisko versiju un tā mērķiem skatiet sadaļu “Pakārtoto lietotāju paziņojumi par licencētiem lietošanas veidiem — ECHA publiskotā informācija”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2019 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 15 6 21
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Lead sulfochromate yellow 176 4 180
Lead chromate molybdate sulphate red 158 4 162
Trichloroethylene (TCE) 231 20 251
Chromium trioxide 7 56 63
1,2-dichloroethane 1 22 23
Sodium chromate 1 2 3
Potassium chromate 1 2 3
Total 599 120 719
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June

[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
    [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Lead chromate molybdate sulphate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
[PDF]
Sodium chromate

 


 


 


June
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 


June
[PDF]

 

Pakārtoto lietotāju paziņojumus skaita šādi.

  • Katru lietošanas veidu ražotnē skaita kā atsevišķu paziņojumu, un ziņo par kopējo aktīvo paziņojumu (lietošanas veidu) skaitu. Tātad, ja vienā ražotnē ir četri vielas lietošanas veidi un citā ražotnē trīs (tādi paši vai atšķirīgi) lietošanas veidi, tos skaita kā septiņus paziņojumus.
  • Ja ECHA vēlāk saņem atjauninātu paziņojumu, kurā norādīts, ka vielu kādā ražotnē vairs nelieto (lietošana pārtraukta vai aizstāta), lietošanas veidu skaitu šajā ražotnē atskaita no pašreizējā kopējā paziņojumu skaita.
  • Lietošanas veidus, kuriem beidzies licences pārskatīšanas termiņš un par kuriem nav iesniegts pārskatīšanas ziņojums, atskaita no paziņojumu skaita (tas attiecas arī uz licenču īpašnieku lietošanas veidiem).

Piezīme. Statistikā, kas publicēta pirms 2018. gada jūnija, bija dažas neprecizitātes skaitīšanas algoritma kļūdas dēļ. Sākot no 2018. gada jūnija, iepriekšējo periodu kļūdas attiecībā uz visiem datiem ir retrospektīvi izlabotas. Korekcija galvenokārt ir ietekmējusi HBCDD un mazākā mērā citu vielu paziņoto lietošanas veidu skaitu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)