Atbilstības pārbaudes

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

ECHA var pārbaudīt reģistrācijas dokumentāciju, lai pārliecinātos, ka reģistrētāja iesniegtā informācija atbilst tiesiskajām prasībām. Atbilstības pārbaudē tiek novērtēti dati par vielu, dokumentācijā iekļautā drošības informācija, tostarp ķīmiskās drošības ziņojums vai specifiskas dokumentācijas daļas, piemēram, informācija par cilvēku veselības aizsardzību.

Saskaņā ar REACH prasībām ECHA jāpārbauda vismaz 5 % reģistrācijas dokumentācijas katrā tonnāžas diapazonā.

Dokumentācijas, kurās tiks veikta pareizības pārbaude, tiek izvēlētas nejauši vai kāda iemesla dēļ (mērķtiecīgi).

Veicot mērķtiecīgo pareizības pārbaudi, ECHA izvērtē tikai noteiktu reģistrācijas dokumentācijas daļu (piemēram, konkrētus parametrus IUCLID vai ķīmiskās drošības pārskatā (CSR)), pamatojoties uz konkrētu iemeslu. Tādējādi ECHA var pārbaudīt tos parametrus, kas attiecas uz vielu drošu lietošanu. 

Pareizības pārbaudes parasti veic arī to vielu reģistrācijas dokumentācijām, kuras ir iekļautas Kopienas rīcības plānā (CoRAP sarakstā).

Pareizības pārbaude pievēršas astoņiem galvenajiem parametriem, kuri minēti jaunajā Pareizības pārbaužu stratēģijā. Tie ir genotoksiskums, atkārtotas devas toksiskums, prenatālais toksiskums augļa attīstībai, reproduktīvais toksiskums, kancerogenitāte, ilgtermiņa toksiskums ūdens vidē, bionoārdīšanās un bioakumulācija. Tie ir galvenie parametri bīstamu vielu apzināšanai un ļaus pieņemt lēmumu, vai ir ticams, ka tiks izpildīti kritēriji attiecībā uz īpaši bīstamām vielām.

ECHA jebkurā brīdī var uzsākt pareizības pārbaudi par jebkuru dokumentāciju, lai noskaidrotu, vai reģistrētāju iesniegtā informācija atbilst tiesību aktu prasībām.

Reģistrētājiem ir ieteicams pārskatīt attiecīgās reģistrācijas dokumentācijas un atjaunināt tās ar jebkuru jaunu un/vai būtisku informāciju, tostarp, ja attiecināms, atjaunināt ķīmiskās drošības ziņojumu.

Kādi ir iespējamie pareizības pārbaudes rezultāti?

 

Image

Pret reģistrētāju netiek veiktas nekādas darbības

Ja uzskatāms, ka dokumentācija atbilst REACH paredzētajām informācijas prasībām, netiek veiktas nekādas administratīvas darbības. Taču tas vienmēr nenozīmē, ka dokumentācijai nav trūkumu. Jebkurā laikā var sākt jaunu papildu atbilstības pārbaudi.

 
Image

Lēmumi pieprasīt papildu informāciju

Pēc pareizības pārbaudes ECHA var secināt, ka vajadzīgi papildu testi vai cita informācija. Šādos gadījumos ECHA sagatavo lēmumprojektu, ko nosūta reģistrētājam, lai tas izteiktu savas piezīmes. Pamatojoties uz piezīmēm, lēmumprojekts var tikt attiecīgi mainīts. Lēmumprojekts tiek nosūtīts dalībvalstīm, kuras var ierosināt tā grozījumus. Ja tiek ierosināti kādi grozījumi, šis jautājums tiek nodots Dalībvalstu komitejai. Visi aģentūras sagatavotie lēmumprojekti kļūst par galīgiem un juridiski saistošiem lēmumiem tikai tad, ja ES dalībvalstis tos vienprātīgi atbalsta.

Pēc mērķtiecīgas pareizības pārbaudes reģistrētāji var saņemt vairākus pareizības pārbaudes lēmumus, kuros pieprasīta papildinformācija par attiecīgo dokumentāciju, ja tā neatbilst vairāk nekā vienai informācijas prasībai.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)