Licencēšana

Licencēšanas procedūras mērķis ir nodrošināt vielu, kas rada lielas bažas (SVHC), pakāpenisku aizstāšanu ar mazāk bīstamām vielām vai tehnoloģijām, ja ir pieejamas tehniski un ekonomiski iespējamas alternatīvas.

Licencēšana sākas brīdī, kad dalībvalsts vai ECHA pēc Komisijas pieprasījuma ierosina vielu identificēt kā SVHC.

SVHC var identificēt vielas ar šādām bīstamības īpašībām:

 

  • vielas, kas atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu kā 1.A vai 1.B kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai (CMR) vielas saskaņā ar CLP regulu;
  • vielas, kas ir noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB) saskaņā ar REACH regulas XIII pielikumu;
  • vielas, ko izvērtē katrā gadījumā atsevišķi un kas rada līdzvērtīgas bažas kā CMR vai PBT/vPvB vielas.

SVHC identificēšanas process ietver 45 dienu sabiedrisko apspriešanu. Kad viela ir identificēta kā SVHC, to iekļauj kandidātu sarakstā. Iekļaušana kandidātu sarakstā nekavējoties uzliek pienākumus vielas piegādātājiem, piemēram:

  • jānodrošina drošības datu lapa;
  • jāsniedz norādījumi par drošu lietošanu;
  • jāatbild uz patērētāju pieprasījumiem 45 dienu laikā; un
  • jāinformē ECHA, ja to ražotais izstrādājums satur SVHC daudzumā, kas pārsniedz vienu tonnu uz katru ražotāju/importētāju gadā, un ja vielas koncentrācija šajos izstrādājumos pārsniedz 0,1 % (m/m).

SVHC iekļaušana kandidātu sarakstā

Pirms priekšlikuma iesniegšanas nodomu ierosināt vielu identificēt kā SVHC publicē nodomu reģistrā, lai pirms iesniegšanas informētu nozari un citas ieinteresētās personas.

Priekšlikumu sagatavo saskaņā ar REACH XV pielikumu, un tam ir divas daļas. Pirmajā ir sniegti dati un pamatojums vielu identificēšanai kā SVHC. Otrajā daļā, ko izskata turpmāko pasākumu laikā pēc identificēšanas, ir informācija par daudzumiem ES tirgū, lietošanas veidiem un vielas iespējamām alternatīvām.

Pēc priekšlikuma publicēšanas ikviens var iesniegt par to komentārus vai sniegt papildu informāciju 45 dienu apspriešanas laikā. Komentārus var sniegt par vielas īpašībām, tās lietošanas veidiem un alternatīvām.

Ja netiek saņemtas nekādi komentāri, kas apstrīd identificēšanu, vielu uzreiz iekļauj kandidātu sarakstā. Komentārus par lietošanas veidiem un alternatīvām apkopo un izmanto procesa vēlākā posmā, t. i., ieteikumā par vielu iekļaušanu licencēšanas sarakstā.

Ja tiek saņemti komentāri, kas sniedz jaunu informāciju vai apstrīd pamatu vielas identificēšanai kā SVHC, dalībvalstu komitejai (MSC) nosūta gan priekšlikumu, gan komentārus, lai tā vienotos par vielas identificēšanu kā SVHC.

Ja komiteja panāk vienprātīgu vienošanos, vielu iekļauj kandidātu sarakstā. Ja komiteja nepanāk vienprātīgu vienošanos, jautājumu nodod Komisijai.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)