Licencēšana

Licencēšanas procedūras mērķis ir pārliecināties par to, ka īpaši bīstamo vielu izraisītais risks tiek atbilstoši kontrolēts, un nodrošināt, ka attiecīgās vielas tiek pakāpeniski aizstātas ar piemērotām alternatīvām vielām, garantējot labu ES iekšējā tirgus darbību.

Īpaši bīstamas vielas (SVHC) ir vielas ar šādām bīstamību raksturojošajām īpašībām:

  • vielas, kas atbilst kritērijiem, saskaņā ar kuriem viela ir kancerogēna, mutagēna vai toksiska reproduktīvajai sistēmai, 1A vai 1B, saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CMR vielas);
  • vielas, kas ir noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB) saskaņā ar REACH (XIII pielikumu);
  • vielas, kas tiek noteiktas katrā gadījumā atsevišķi un attiecībā uz kurām ir zinātniski pierādījumi par iespējamu nopietnu iedarbību, kas ir pamats līdzvērtīgām bažām kā CMR vai PBT/vPvB vielu gadījumā.

Pēc regulatīvā procesa, kas norit divos posmos, SVHC var iekļaut licencēšanas sarakstā un uz tām var piešķirt licenci. Šīs vielas nedrīkst laist tirgū vai lietot pēc noteikta datuma, ja vien uz konkrēto lietošanas veidu nav piešķirta licence vai noteikts atbrīvojums no licencēšanas.

Ja viela ir iekļauta licencēšanas sarakstā, tās ražotāji, importētāji vai pakārtotie lietotāji var pieteikties licences saņemšanai.