Reģistrācija

Uzņēmumiem ir pienākums vākt informāciju par to vielu īpašībām un lietošanas veidiem, kuras tie ražo vai importē apjomā, kas pārsniedz vienu tonnu gadā. Uzņēmumiem ir arī jānovērtē vielas bīstamība un potenciālie riski.

Šo informāciju paziņo ECHA ar reģistrācijas dokumentācijas starpniecību, kurā iekļauj bīstamības informāciju un attiecīgā gadījumā – novērtējumu par riskiem, ko vielas lietošana var radīt, un par to, kā šie riski būtu jākontrolē.

Reģistrācija attiecas uz vielām kā tādām, vielām maisījumos un dažos gadījumos – uz vielām izstrādājumos. Ķīmiskās vielas, kuras jau reglamentē citi tiesību akti, piemēram, zāles vai radioaktīvās vielas, ir daļēji vai pilnīgi atbrīvotas no REACH prasībām.

Reģistrācijas pamatā ir princips "viena viela, viens reģistrācijas pieteikums". Tas nozīmē, ka tās pašas vielas ražotājiem un importētājiem ir pienākums kopīgi iesniegt reģistrācijas pieteikumu. Iesniegtajai analītiskajai un spektrālajai informācijai jābūt saskanīgai un pietiekamai vielas identitātes apstiprināšanai.

Parasti par vielas reģistrāciju tiek iekasēta maksa.

 

Reģistrējamās vielas

Esošās vielas

Vielām, kas jau bija saražotas vai laistas tirgū pirms REACH stāšanās spēkā, ir noteikts īpašs pārejas režīms. Šādas vielas dēvē par esošām vielām. 
 
Uzņēmumi izmanto pārejas režīmu, ja ir provizoriski reģistrējuši savas vielas līdz 2008. gada 1. decembrim (vai arī noteiktos apstākļos ir veikuši vēlo provizorisko reģistrāciju pirms attiecīgā reģistrācijas termiņa).
 
Vielas, kas atbilst vismaz vienam no turpmāk minētajiem kritērijiem, var uzskatīt par esošām vielām saskaņā ar REACH: 
 
  • vielas, kas iekļautas Eiropas Ķīmisko komercvielu sarakstā (EINECS); 
  • vielas, kas saražotas ES (tostarp valstīs, kuras pievienojās 2007. gada 1. janvārī), bet nebija laistas ES tirgū pēc 1992. gada 1. jūnija;
  • vielas, kuras klasificējamas kā "vielas, kas nav uzskatāmas par polimēriem".
Attiecībā uz šīm vielām REACH regula paredz turpmāk minētos reģistrācijas termiņus:
 
2010. gada 30. novembris
Termiņš, kurā jāreģistrē vielas, kas saražotas vai importētas apjomā, kas nav mazāks par 1000 tonnām gadā; vielas, kas ir kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai apjomā virs 1 tonnas gadā; un vielas, kas ir bīstamas ūdens organismiem vai videi, apjomā virs 100 tonnām gadā.
 
2013. gada 31. maijs
Termiņš, kurā jāreģistrē vielas, kas saražotas vai importētas apjomā no 100 līdz 1000 tonnām gadā.
 
2018. gada 31. maijs
Termiņš, kurā jāreģistrē vielas, kas saražotas vai importētas apjomā no 1 līdz 100 tonnām gadā.
 

Jaunās vielas

Visas vielas, kas neatbilst nevienam no esošu vielu kritērijiem, uzskata par jaunām vielām. Parasti jaunās vielas nav saražotas, laistas tirgū vai lietotas ES pirms 2008. gada 1. jūnija (ja vien tās nav paziņotas saskaņā ar Bīstamo vielu direktīvu (67/548/EEK)).
 
Jauno vielu potenciālajiem ražotājiem un importētājiem ir jāiesniedz ECHA informācijas pieprasījums un pēc tam jāreģistrē viela, pirms viņi drīkst šo vielu ražot vai importēt.
 
Visas vielas, kas paziņotas saskaņā ar Bīstamo vielu direktīvu (sauktas arī par NONS), ir uzskatāmas par reģistrētām saskaņā ar REACH, un ECHA ir piešķīrusi reģistrācijas numurus visiem šādiem paziņojumiem. Paziņojumu īpašnieki var pieprasīt ECHA reģistrācijas numurus.

 

Kam ir jāveic reģistrācija?

Jums ir jāveic reģistrācija, ja esat:

  • ES ražotājs un importētājs, kurš ražo vai importē vielas kā tādas vai vielas maisījumos;
  • ES izstrādājumu ražotājs vai importētājs, kurš atbilst kritērijiem, kas izskaidroti Vadlīnijās par prasībām vielām izstrādājumos;
  • "vienīgais pārstāvis", kurš reģistrēts ES un kuru ir iecēlis ārpus ES reģistrēts ražotājs, sintezētājs vai izstrādājumu ražotājs, lai izpildītu importētāju reģistrācijas pienākumus.

 

 

Saistītās saites

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)