Skip to Content
Skip to Content

Progress izvērtēšanā

Saskaņā ar REACH regulas 54. pantu ECHA līdz katra gada 28. februārim ir jāziņo par progresu dokumentācijas un vielu izvērtēšanā. Ziņojums satur kvantitatīvu aprakstu par ģenerētajiem rezultātiem. To ietekme un saistība ar ECHA Integrēto regulatīvo stratēģiju tiks iekļauta ziņojumā par stratēģijas īstenošanu, kurš tiks publicēts aprīlī.

Vispārējais progress 2009.–2018. gadā

ECHA kopš 2009. gada visos trijos izvērtēšanas procesos — pareizības pārbaudēs, testēšanas priekšlikumu izskatīšanā un vielu izvērtēšanā — ir izdevusi 2271 lēmumu par 5669 informācijas pieprasījumiem.

Vērtēšanas process Pieņemtie lēmumi Informācijas pieprasījumi Informācijas pieprasījumi pa jomām
      I pielikums
(ieskaitot CSR, RSS, PBT)
VI pielikums
(ieskaitot SID, C&L)
Fizikāli ķīmiskās īpašības Vide Cilvēku veselība
Pareizības pārbaude 1193 3220 396 505 174 865 1280
Testēšanas priekšlikumu izskatīšana 936 1836 N/A N/A 139 564 1133
Vielu izvērtēšana* 142 613 254 21 36 106 184
KOPĀ 2271 5669 650 526 349 1535 2597

CSR: ķīmiskās drošības ziņojums; RSS: koncentrēts pētījuma kopsavilkums; PBT: noturīga, bioakumulatīva un toksiska; SID: vielas identificēšana; C&L: klasificēšana un marķēšana. * Vielu izvērtēšanas process sākās 2012. gadā.

Categories Display


Route: .live1