Ierobežojumu procedūra

Dalībvalsts vai — pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma — ECHA var sākt ierobežošanas procedūru, ja pastāv bažas, ka konkrēta viela rada nepieņemamu risku cilvēka veselībai vai videi. ECHA arī var ierosināt ierobežojumu attiecībā uz izstrādājumiem, kas satur licencēšanas sarakstā iekļautas vielas (XIV pielikums).

Nodomu sagatavot ierobežojuma priekšlikumu pirms priekšlikuma dokumenta izstrādes publicē nodomu reģistrā, lai sniegtu iepriekšēju informāciju.

Ierobežojuma priekšlikuma dokumentos ietver pamatinformāciju, piemēram, vielas identitāti un ierosināto ierobežojumu pamatojumu. Tāpat apraksta apzinātos riskus, sniedz informāciju par vielas alternatīvām un izmaksām, kā arī apraksta ierobežojuma sniegtos ieguvumus videi un cilvēka veselībai.

Dokumenti ir jāsagatavo saskaņā ar REACH regulu (XV pielikums) un jāiesniedz ECHA 12 mēnešu laikā pēc priekšlikuma sagatavošanas nodoma publicēšanas.

Komiteju atzinumi

Pēc dokumentu saņemšanas ECHA komitejas pārbauda, vai priekšlikums atbilst XV pielikuma prasībām. Ja jā, dokumentus publisko apspriešanai (izņemot komerciāli konfidenciālu informāciju). Pēc tam ieinteresētās personas var sešus mēnešus pēc publicēšanas ECHA tīmekļa vietnē sniegt piezīmes par ierobežojumu.

Deviņu mēnešu laikā pēc minētā publicēšanas datuma ECHA Riska novērtēšanas komiteja (RAC), pamatojoties uz dokumentiem un sabiedriskajā apspriešanā saņemtajām piezīmēm, sniedz savu atzinumu par to, vai ierosinātais ierobežojums ir atbilstīgs, lai samazinātu risku cilvēka veselībai vai videi.

Vienlaikus Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (SEAC) sagatavo atzinumu par ierosināto ierobežojumu sociālekonomisko ietekmi, ņemot vērā ieinteresēto personu sniegtās piezīmes un sociālekonomisko analīzi. Visas piezīmes par SEAC atzinuma projektu ir jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta publicēšanas. Pēc tam 12 mēnešu laikā pēc ierobežojuma priekšlikuma pirmās sabiedriskās apspriešanas sākšanas SEAC pieņem savu galīgo atzinumu, ņemot vērā saņemtās piezīmes.

Papildus divām minētajām grupām konsultācijas par ierosinātā ierobežojuma piemērojamību komitejām var sniegt dalībvalstu izpildes iestāžu forums.

Lēmums

Abu ECHA komiteju atzinumus ņem vērā Eiropas Komisijas lēmumā, kurā pauž līdzsvarotu viedokli par apzinātajiem riskiem un ierosinātā ierobežojuma ieguvumiem un izmaksām.

Trīs mēnešu laikā pēc abu komiteju atzinumu saņemšanas Komisija izstrādā grozījuma projektu REACH regulas XVII pielikumā ietvertajam ierobežojumu sarakstam. Galīgo lēmumu pieņem, piemērojot komiteju procedūru ar kontroli un iesaistot dalībvalstis un Eiropas Parlamentu.

Ieviešana

Pēc ierobežojuma pieņemšanas nozarei tas ir jāievēro. Nozare ietver ražotājus, importētājus, izplatītājus, pakārtotos lietotājus un mazumtirgotājus.

Dalībvalstis atbild par ierobežojuma ieviešanu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)