Informācijas no dokumentācijām publicēšana

ECHA publicē tīmekļa vietnē informāciju, kas iekļauta reģistrācijas dokumentācijās. Pēc tam tā ir brīvi pieejama visiem Eiropas iedzīvotājiem, lai viņi varētu iegūt informāciju par jebkuriem iespējamajiem lietoto ķimikāliju riskiem.

Publicētā informācija attiecas uz vielu identitāti, pētījumu rezultātiem par to raksturīgajām īpašībām un bīstamības profiliem, līmeņiem, kuros nav paredzama nekāda nelabvēlīga ietekme uz cilvēku veselību vai apkārtējo vidi, vielu klasifikāciju un marķējumu, kā arī drošas lietošanas norādījumiem.

Ja nav pieprasīta konfidencialitāte, ECHA publicē arī ziņas par vielu tīrības pakāpi, kas ir būtiska klasificēšanai un marķēšanai, kopējo tonnāžas diapazonu, (koncentrētos) izpētes kopsavilkumus, informāciju drošības datu lapās un tirdzniecības nosaukumus.

Noteiktos apstākļos IUPAC nosaukumam var pieprasīt konfidencialitāti. Šādos gadījumos reģistrētājam ir jāiesniedz publiskais nosaukums, kuru ECHA var izmantot izplatīšanas nolūkiem.

Pirms dokumentāciju iesniegšanas reģistrētājiem ir iespēja lūgt, lai noteikti dati tiktu glabāti kā konfidenciāli, un pārbaudīt, kura informācija būs publiski pieejama. Konfidencialitāti var pieprasīt tikai ierobežotam datu apjomam, un tai nepieciešams pamatojums, kuru izskatīs ECHA. Ja ECHA noraida konfidencialitātes pieprasījumu, reģistrētājs noteiktā termiņā var lūgt Aģentūru pārskatīt lēmumu par noraidījumu. 

Praktiski ieteikumi par to, kas no reģistrācijas dokumentācijas var tikt publicēts ECHA tīmekļa vietnē, kā pieprasīt konfidencialitāti noteiktiem datiem un kā atvasināt publisko nosaukumu, ir atrodami rokasgrāmatā “Informācijas izplatīšana un konfidencialitāte saskaņā ar REACH regulu”. Pirms dokumentācijas iesniegšanas reģistrētājiem ir arī iespēja atvērt IUCLID izplatīšanas priekšskatījumu, lai apskatītu, kādus datus var publicēt ECHA tīmekļa vietnē.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)