Nanomateriāli

Nanomateriāli ir ķīmiskās vielas vai materiāli ar daļiņu izmēru no 1 līdz 100 nanometriem (nm) vismaz vienā parametrā.

Tā kā nanomateriāliem ir lielāka specifiskā virsmas laukuma un tilpuma attiecība, tiem piemīt ļoti atšķirīgas īpašības salīdzinājumā ar tādu pašu materiālu, kam nav nanomēroga daļiņu. Tāpēc nanomateriālu fizikālās un ķīmiskās īpašības var būt citādākas nekā lielāka izmēra daļiņām vai vielām, kas satur lielāka izmēra daļiņas.

Nanotehnoloģiju izmantošana strauji vēršas plašumā. Eiropas tirgū jau ir daudzi produkti, kas satur nanomateriālus (piemēram, baterijas, pārklājumi, antibakteriāls apģērbs, kosmētika, pārtikas produkti). Nanomateriālu izmantošana sniedz tehniskas un komerciālas iespējas, tomēr tā var arī apdraudēt vidi un radīt bažas par cilvēku un dzīvnieku veselību un drošību.

 

 

Lai gan REACH regulā vai CLP regulā nav noteiktas skaidras prasības attiecībā uz nanomateriāliem, tie atbilst regulās sniegtajai vielas definīcijai, un tāpēc uz tiem attiecas šo regulu noteikumi. Eiropas Komisija 2011. gadā izdeva īpašu ieteikumu par nanomateriālu definīciju. Šis ieteikums būtu jāņem vērā dažādās Eiropas Savienības regulās, tostarp REACH regulā un CLP regulā.

Lai gan nanomateriāliem ir skaidrs praktiskais un komerciālais potenciāls, to izmantošanas straujais pieaugums rada jautājumus par šo materiālu iespējamo ietekmi uz veselību un vidi. Ir pienācīgi jāizvērtē un jāpārvalda iespējamie riski saistībā ar šo jauno veidu materiāliem. Kaut gan REACH regulā noteikts, ka ražotājiem, importētājiem un pakārtotajiem lietotājiem jānodrošina, ka visas vielas (neatkarīgi no to veida) tiek izmantotas droši, tas rada jaunus uzdevumus regulatoriem, piemēram, Eiropas Komisijai un ECHA, kā arī visām pārējām ieinteresētajām personām. 

ECHA cieši sadarbojas ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, Eiropas Komisiju, ieinteresētajām personām un starptautiskajām organizācijām, piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO).

ECHA pasākumi saistībā ar nanomateriāliem saskaņā ar REACH regulu un CLP regulu

Tā kā REACH regula un CLP regula attiecas uz nanomateriāliem, ECHA jāspēj dažādajos REACH regulā noteiktajos procesos (piemēram, reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana) un CLP regulā noteiktajos procesos (piemēram, klasificēšana un marķēšana) veikt savus uzdevumus attiecībā uz nanoformām tāpat, kā tā tos veic attiecībā uz jebkura cita veida vielu, un tās rīcībā jābūt pietiekamām zinātniskām un tehniskām spējām šo uzdevumu veikšanai.

Lai to panāktu, ECHA kopš 2011. gada ir pakāpeniski aktivizējusi savu darbību šajā jomā, galveno uzmanību pievēršot šādām tēmām:

  • iekšējo un ārējo spēju veidošana;
  • dalīšanās pieredzē ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, dalībvalstu komitejas un Riska novērtēšanas komitejas locekļiem un vienprātības panākšana par drošības informāciju, kas par nanomateriāliem jānorāda REACH regulā noteiktajā reģistrācijas dokumentācijā;
  • atgriezeniskās saites un konsultāciju nodrošināšana reģistrētājiem, kuri vēlas reģistrēt nanomateriālus nākamajā reģistrācijas termiņā; 
  • dalība un ieguldījums pašreizējos starptautiskajos regulatīvajos pasākumos (piemēram, ESAO rūpnieciski ražotu nanomateriālu darba grupā);
  • tīmekļsemināri par nanomateriāliem, lai informētu par jaunākajiem notikumiem REACH regulā un CLP regulā noteiktajos procesos, kas saistīti ar nanomateriāliem, un tos apspriestu, kā arī lai palīdzētu reģistrētājiem sagatavot un iesniegt dokumentāciju, kas attiecas uz nanomateriāliem. Apmeklējiet tīmekļsemināru lapu, lai reģistrētos nākamajiem tīmekļsemināriem, kā arī skatītu iepriekšējās prezentācijas.
  • Nanomateriālu ekspertu grupa (ECHA-NMEG) tika izveidota 2012. gada oktobrī ar REACH un CLP kompetento iestāžu (CARACAL), kā arī biocīdu kompetento iestāžu atbalstu. Šī neformālā konsultatīvā grupa atbalsta ECHA Darba plāna par nanomateriāliem 2016.–2018. gadam izpildi un sniedz informāciju un konsultācijas zinātniskajos un tehniskajos jautājumos saistībā ar REACH, CLP un BPR regulu īstenošanu attiecībā uz nanomateriāliem.

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)