Razumevanje uredbe o biocidnih proizvodih

Uredba o biocidnih proizvodih (BPR, Uredba (EU) 528/2012) ureja uporabo in dajanje na trg biocidnih proizvodov, ki se uporabljajo za zaščito ljudi, živali, materialov ali izdelkov pred škodljivimi organizmi, kot so škodljivci ali bakterije, z delovanjem aktivnih snovi, ki jih vsebuje biocidni proizvod. Cilj te uredbe je izboljšati delovanje trga biocidnih proizvodov v EU ob zagotavljanju visoke ravni varnosti za ljudi in okolje.

Besedilo uredbe je bilo sprejeto 22. maja 2012 in bo stopilo v veljavo 1. septembra 2013, pri čemer za nekatere določbe velja prehodno obdobje. Uredba bo razveljavila Direktivo o biocidnih proizvodih (Direktiva 98/8/ES).

Za vse biocidne proizvode je treba pridobiti dovoljenje, preden se jih lahko da na trg. Tudi aktivne snovi, ki jih biocidni proizvod vsebuje, morajo biti predhodno odobrene. Vendar obstajajo v zvezi s tem načelom nekatere izjeme. Aktivne snovi, ki so še v postopku pregleda, ter biocidni proizvodi, ki te snovi vsebujejo, so lahko na trgu dostopni med postopkom sprejemanja končnega sklepa o odobritvi. Na trgu so dovoljena tudi začasna dovoljenja za proizvode z novimi aktivnimi snovmi, ki so še v postopku ocenjevanja.

Cilj uredbe o biocidnih proizvodih je uskladitev trga na ravni Unije, poenostavitev postopka odobritve aktivnih snovi in izdaje dovoljenj za biocidne proizvode ter uvedba časovnic za ocenjevanje na ravni držav članic, oblikovanje mnenj in sprejemanje odločitev. Z uvedbo obvezne izmenjave podatkov in spodbujanjem uporabe alternativnih testnih metod si uredba prizadeva tudi za zmanjševanje obsega testiranja na živalih.

Podobno kot v prejšnji direktivi, odobritev aktivnih snovi poteka na ravni Unije, poznejša dovoljenja za biocidne proizvode pa so izdana na ravni držav članic. To dovoljenje se lahko razširi na druge države članice z medsebojnim priznavanjem. Polega tega pa nova uredba vlagateljem zagotavlja tudi možnost za pridobitev nove vrste dovoljenja na ravni Unije (dovoljenje Unije).

Predložitev vlog, izmenjava podatkov ter informacij med vlagatelji, agencijo ECHA, pristojnimi organi držav članic in Evropsko komisijo poteka prek informacijske platforme, imenovane register biocidnih proizvodov (R4BP 3). Za pripravo vlog se uporablja informacijsko orodje IUCLID 5.