Postopek prijave

Postopek prijave za poenostavljeno izdajo dovoljenja za biocidni proizvod je podoben postopku za izdajo nacionalnega dovoljenja, razlikujejo se le zahtevani podatki. Prijavitelji morajo predložiti osnutek povzetka značilnosti biocidnega proizvoda, podatke o učinkovitosti in kakršne koli druge ustrezne informacije v podporo sklepu, da biocidni proizvod izpolnjuje pogoje za poenostavljen postopek za izdajo dovoljenja. 
 
Prošnje se predložijo agenciji ECHA z orodjem R4BP 3 v obliki dokumenta IUCLID.

Diagram prikazuje pregled poenostavljenega postopka za izdajo dovoljenja.

Koraki

Postopek ima več korakov. Vsak korak mora biti končan, preden se vloga lahko premakne v naslednji korak. Pomembno je, da se vlagatelj drži vseh zadevnih rokov, sicer bo vloga med postopkom zavrnjena.

 

Image

Agencija ECHA preveri, ali so bili vloga in podatki predloženi v pravilni obliki ter obvesti  ocenjevalni pristojni organ prek registra R4BP 3.

 
Image

Vlagatelj plača ocenjevalnemu pristojnemu organu povezane pristojbine v 30 dneh od datuma izstavitve računa, ocenjevalni pristojni organ pa sprejme vlogo.

 
Image

Ocenjevalni pristojni organ ima na voljo 90 dni, da oceni dokumentacijo in izda dovoljenje, da se da proizvod na trg.

 
Image

Če bo dokumentacija nepopolna, bo ocenjevalni pristojni organ vlagatelja zaprosil za manjkajoče podatke. Te je po navadi treba zagotoviti v 90 dneh. V tem primeru ocenjevalni pristojni organ izda dovoljenje za proizvod v 90 dneh po prejemu dodatnih informacij. 

 

Obveščanje

Biocidni proizvod, za katerega je bilo izdano dovoljenje po poenostavljenem postopku v eni državi članici, ne potrebuje medsebojnega priznavanja za trženje v drugi državi članici.

Kljub temu mora imetnik dovoljenja obvestiti vse ustrezne organe zadevne države članice vsaj 30 dni, preden da proizvod na trg.

Če se druga država članica  ne strinja s tem, ali biocidni proizvod ustreza merilom za poenostavljene postopke za izdajo dovoljenja, ali če meni, da ni bila ustrezno obveščena oziroma da proizvod ni bil ustrezno označen, se lahko za rešitev obrne na koordinacijsko skupino.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)