Aktivne snovi, pridobljene na kraju samem

Biocidne aktivne snovi se imenujejo aktivne snovi, nastale na kraju samem, če so nastale na kraju uporabe iz ene ali več predhodnih sestavin. Za odobritev takšne snovi je potrebna evalvacija nastale aktivne snovi in predhodne(-ih) sestavine (sestavin), iz katere(-ih) je aktivna snov nastala, za vsako vrsto proizvoda. Spodaj je navedenih nekaj primerov za te kombinacije:

  • aktivni klor, ki nastane iz natrijevega klorida z elektrolizo,
  • aktivni klor, ki nastane iz kalijevega klorida z elektrolizo,
  • aktivni brom, ki nastane iz natrijevega bromida in natrijevega hipoklorita,
  • vodikov peroksid, ki nastane iz natrijevega perkarbonata z raztapljanjem v vodi.

Medtem ko so mnoge aktivne snovi, nastale na kraju samem, vključene v program preverjanja, pa predlaganje podatkov za predhodne sestavine ni bilo dosledno (npr. podatki za več predhodnih sestavin so bili vključeni v eno dokumentacijo), zato ocenjevanje predhodnih sestavin ni bilo dosledno.

Evropska komisija je pripravila predlog z namenom opredeliti aktivne snovi, nastale na kraju samem, ki so trenutno vključene v program preverjanja, na podlagi predhodne(-ih) sestavine (sestavin), podprte(-ih) v ocenjevani dokumentaciji, in nastale snovi. Kot rezultat so bile uvedene dodatne kombinacije, s čimer se je zagotovilo ustrezno ocenjevanje vseh kombinacij, ki so trenutno na trgu. Države članice so razpravljale o tem predlogu in ga potrdile na svojem 58. sestanku, ki je potekal 12.–14. novembra 2014.

Predlog Komisije vsebuje seznam kombinacij predhodna(-e) sestavina(-e)/aktivna snov/vrsta proizvoda, za katere se ve, da so na trgu EU na voljo ali se tam uporabljajo. Nekatere kombinacije so že podprte v programu preverjanj, nekatere pa ne. Podjetja, ki želijo ohraniti svoje biocidne proizvode na trgu, bodo morala v nekaterih primerih ukrepati, kot je razloženo v nadaljevanju.

Kaj se potem dogaja s snovmi, nastalimi na kraju samem?

  • Agencija ECHA bo na svoji spletni strani objavila končni seznam Komisije. Seznam bo vseboval kombinacije, ki trenutno niso podprte v programu preverjanj. Če želijo podjetja v okviru programa preverjanja prevzeti vlogo udeleženca za te kombinacije, morajo to sporočiti in nato vložiti vlogo.
  • Nekatere kombinacije niso primerne za vključitev v program preverjanj (ker aktivna snov ni bila prijavljena ali ker je kombinacija podprta le za druge vrste proizvodov), vendar pa bodo imela podjetja možnost izkoristiti prehodno določbo iz člena 93 uredbe BPR in bodo vložila vlogo za odobritev snovi, nastale na kraju samem. Če je vloga predložena pred 1. septembrom 2016, se bo lahko proizvod, tj. predhodna(-e) sestavina(-e), iz katere(-ih) je aktivna snov nastala, še naprej tržil.
  • Če kombinacija predhodna(-e) sestavina(-e)/aktivna snov ustreza več vrstam proizvoda in spadajo nekatere v prvi način uporabe (tj. prevzem vloge udeleženca v okviru programa preverjanja), druge pa v drugi način (člen 93), se lahko vlagatelji odločijo vložiti vlogo za odobritev vseh kombinacij z eno predložitvijo in izberejo enega od obeh načinov uporabe.

Ali moram vložiti vlogo za člen 95 za aktivno snov, nastalo na kraju samem, in njeno predhodno sestavino?

Kombinacije, ki trenutno niso vključene v program preverjanj: Seznam, ki ga je agencija objavila na podlagi člena 95 iz uredbe BPR, je seznam „ustreznih snovi". Snov je „ustrezna" le, kadar je bila predložena popolna dokumentacija za to snov ter jo je država članica sprejela in validirala na podlagi uredbe BPR ali direktive BPD (Direktiva 98/8/ES).

Ko država članica sprejme ali validira vlogo za odobritev aktivne snovi, ki vključuje informacije, ki se zahtevajo na podlagi Priloge II, ali za dokumentacijo, predloženo na podlagi direktive BPD informacije, ki se zahtevajo na podlagi Priloge IIA ali IVA in, kadar je to primerno, IIIA, se vlagatelj vključi na seznam iz člena 95 za kombinacijo predhodna(-e) sestavina(-e)/aktivna snov/vrsta proizvoda.

Če pa vloga še ni bila validirana, snov ni „ustrezna" in zahteva za izpolnjevanje člena 95(2), tj. obveznost dobavitelja, da je na seznamu za proizvode, ki bodo na voljo po 1. septembru 2015, ne velja. V praksi to pomeni, da rok 1. september 2015 ne velja za dodatne kombinacije predhodna(-e) sestavina(-e)/aktivna snov/vrsta proizvoda, ki so uvedene na podlagi ponovne opredelitve aktivnih snovi, nastalih na kraju samem, ki so trenutno vključene v program preverjanja, in da obveznosti na podlagi člena 95 kasneje ne veljajo, tj. ko je vloga za odobritev validirana.

Kombinacije, ki so že vključene v program pregledovanja: rok 1. september 2015 velja za kombinacije, ki so trenutno vključene v program preverjanja. Sedanji vnosi na seznamu iz člena 95 bodo preimenovani, tako da bo jasno navedena aktivna snov in njena predhodna(-e) sestavina(-e).

Ko bo kombinacija vnesena na seznam, se bo moral alternativni dobavitelj za to kombinacijo prijaviti za vključitev na seznam do 1. septembra 2015.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)