Regisztrálás

A regisztrálás során Ön igazolja, hogy anyagát a teljes szállítói láncban biztonságosan kezelik, biztosítva ezáltal az emberi egészség és a környezet védelmét. Ezeket az információkat Ön az ECHA-hoz benyújtott regisztrálási dokumentációban adja meg.

A benyújtandó dokumentáció a forgalomba hozott anyag mennyiségétől, az anyag veszélyeitől, valamint attól függ, hogy az anyagot szigorúan ellenőrzött feltételek mellett egy másik anyag gyártási folyamatában csupán intermedierként használják-e fel.

A regisztrálási dokumentáció magában foglalja az anyag felhasználásainak leírását, a fiziko-kémiai, az ökotoxikológiai és a toxikológiai tulajdonságokat, valamint egy veszély- és kockázatértékelést, amely megmutatja az anyag felhasználásából eredő kockázatok ellenőrzöttségének mértékét.

A regisztrálások IUCLID formátumban, a REACH-IT nevű eszközön keresztül kerülnek benyújtásra. Az esetek többségében a regisztrálás díjköteles.

 

 

A regisztrálás az anyagokra vonatkozik

Minden anyaghoz saját regisztrálás tartozik. Ha anyagok keverékeit (például detergensek és festékek) vagy anyagok kibocsátására szolgáló árucikkeket – például lotionnal bevont zsebkendők – kezel, a keverékben vagy az árucikkben előforduló különböző anyagokat külön kell regisztrálnia.

Az anyagokat bizonyos szabályok és kritériumok szerint kell azonosítania és megneveznie, ezáltal meggyőződhet arról, hogy anyagai megegyeznek-e más vállalatok anyagaival. Ebben az esetben együttes regisztrálás keretében kell regisztrálniuk az anyagot.

 

Hogyan regisztrálhat más vállalatokkal együtt?
A regisztrálást a gyártás vagy a behozatal előtt el kell végeznie

Manapság azt megelőzően kell regisztrálni az anyagokat, hogy megkezdené azok gyártását az Európai Gazdasági térség területén, vagy oda történő behozatalát.

2018. május 31. előtt az anyag típusa (bevezetett vagy nem bevezetett) határozta meg a regisztrálás időpontját. A 2018. május 31. után benyújtott dokumentációk esetében az anyag gyártásának vagy behozatalának megkezdése előtt meg kell várnia a regisztrációs szám kiállítását.

 

 

Gyakorlati tanácsok a regisztrálásban bekövetkezett változásokkal kapcsolatban

A bevezetett anyagok regisztrálására vonatkozó átmeneti rendszer 2018. május 31-én megszűnt. Az (EU) 2019/1692 végrehajtási rendelet egyértelműsíti, hogy az anyagokat hogyan kell regisztrálni ezután a dátum után.

1. A naptári évenkénti mennyiségek kiszámítása

2020. január 1-jétől a regisztrálási kötelezettséget az Ön által előállított vagy behozott anyag naptári évenkénti mennyisége alapján kell meghatároznia. A bevezetett anyagokra vonatkozó hároméves átlagon alapuló számítás már nem alkalmazandó.

További információkért lásd „Az Ön regisztrálási kötelezettségei” című részt.

2. Az előzetes regisztrálások használatának megszűnése

2020. január 1-jétől az előzetes regisztráció nem szolgálhat kiindulópontként az Ön anyagának regisztrálásához. Ehelyett a regisztrálást megelőzően megkeresést kell küldenie az ECHA-nak.

3. Az összes anyagra vonatkozó tájékozódási kötelezettség

2020. január 1-jétől a már előzetesen regisztrált, de még nem regisztrált anyagokra is vonatkozik a tájékozódási kötelezettség. Ha regisztrálni szeretne egy anyagot, tájékozódnia kell az ECHA-nál, hogy az adott anyagra vonatkozóan nyújtottak-e már be regisztrálást. Az ECHA ezt követően támogatást nyújt az adatmegosztásra és a közös regisztrálásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésében, és megadja a korábbi regisztrálók elérhetőségét, ha vannak ilyenek az adatbázisban.

További információkért lásd „A társregisztrálók megkeresése” című részt.

4. A társregisztrálók folytatják az együttműködést

Bár az anyaginformációs cserefórumok (SIEF) résztvevői formálisan már nem kötelesek megválaszolni a kérelmeket, az egyes anyagok valamennyi társregisztrálójára továbbra is érvényes az adatmegosztásra és a közös regisztrálásra vonatkozó kötelezettség.

A társregisztrálóknak továbbra is minden erőfeszítést meg kell tenniük az adatok megosztása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az adatok megosztásának költségeit méltányos, átlátható és a diszkriminációt kizáró módon határozzák meg.

A végrehajtási rendelet azt ajánlja, hogy a regisztrálók ahhoz hasonló informális kommunikációs platformokra támaszkodjanak, mint amelyeket 2018. május 31-ig használtak a bevezetett anyagok regisztrálásához.

További információkért lásd az „Együttműködés” című részt.

5. Csak egyetlen típusú adatmegosztási vita

2020. január 1-jétől csak a 27. cikk szerinti adatmegosztási viták nyújthatók be. A 30. cikk szerinti viták benyújtására többé nincs lehetőség még akkor sem, ha a tárgyalások 2018. május 31. előtt vették kezdetüket. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezők engedélyt kaphatnak arra, hogy a regisztrálás valamennyi vizsgálatára (27. cikk), és ne csak a gerinces állatokat érintő kísérletekre (30. cikk) hivatkozzanak.

További információkért lásd az „Együttműködés” > „Viták a gyakorlatban” című részt.

6. Továbbra is lehetőség van csökkentett tájékoztatási követelmények teljesítésére

Azok a bevezetett anyagok, amelyek nem felelnek meg a REACH-rendelet III. mellékletében foglalt kritériumoknak, továbbra is élvezhetik a csökkentett tájékoztatási követelményekkel járó előnyöket, ha a legalacsonyabb mennyiségi tartományban (évi 1–10 tonna) regisztrálják azokat.

Ha az Ön anyaga megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek alapján részesülhet a csökkentett tájékoztatási követelmények előnyeiből, regisztrálási dokumentációjában elegendő csak a fiziko-kémiai tulajdonságaival kapcsolatos információkat benyújtania. Alternatív lehetőségként benyújthatja az évi 1–10 tonna mennyiségi tartományba tartozó anyagok regisztrálásához szükséges összes információt, és a regisztrálási díj csökkentése érdekében díjmentességet kérhet.

További információkért lásd a „Milyen információra van szüksége?” > „Csökkentett tájékoztatási követelmények” című részt. Ez a lehetőség csak a bevezetett anyagokra vonatkozik.

7. Az anyag bevezetett státuszának bejelentése

Mivel a bevezetett anyagokra vonatkozó átmeneti rendszer megszűnt, a legtöbb esetben már nincs szükség arra, hogy Ön a regisztrálása keretében bejelentse az anyag bevezetett státuszát.

A regisztráció keretében azonban a következő esetekben továbbra is be kell jelentenie az anyag bevezetett státuszát:

  • Ha olyan bevezetett anyagot regisztrál, amely nem felel meg a legalacsonyabb mennyiségi tartománnyal kapcsolatos (évente 1–10 tonna), III. mellékletben foglalt, csökkentett tájékoztatási követelményekre vonatkozó kritériumoknak;
  • Ha olyan bevezetett anyagot regisztrál, amely nem felel meg a legalacsonyabb mennyiségi tartománnyal kapcsolatos (évente 1–10 tonna), III. mellékletben foglalt, egységes tájékoztatási követelményekre vonatkozó kritériumoknak, és díjmentességet igényel;
  • Ha Ön a nem bevezetett anyag nevével kapcsolatban 6 éves időszakra szóló, bizalmas kezelésre irányuló kérelmet nyújt be.

Az anyag bevezetett státuszát a bevezetett anyag definíciója alapján kell meghatároznia. Az, hogy Ön előzetesen regisztrálta-e az anyagot, vagy sem, nem releváns ebből a szempontból.

Egy anyag akkor minősül bevezetett anyagnak, ha az alábbi kritériumok közül legalább egynek megfelel:

  1. Szerepel a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (EINECS). [A 2-essel vagy 3-assal kezdődő EK-számú anyagok fel vannak tüntetve a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében.]
  2. A terméket 1992. június 1. és 2007. május 31. között gyártották valamely tagállamban, vagy behozták oda, de a gyártó vagy importőr nem hozta azt forgalomba, és ezt megfelelő dokumentumokkal tudja igazolni.
  3. A gyártó vagy az importőr 2007. június 1. előtt hozta forgalomba valamely tagállamban, és „polimernek már nem minősülő anyagnak” (NLP) minősül, és ezt megfelelő dokumentumokkal tudja igazolni. [Az 5-össel kezdődő EK-számú anyagok polimernek nem minősülő anyagok.]

Ellenkező esetben az Ön anyaga nem bevezetett anyag.